AFYONKARAHİSAR KKK 13. İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI

Elektrik enerjisi mal alımı ihale ilanı

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00493577
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KADINANA 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/498105
Niteliği, Türü, Miktarı
:
8 KALEM İKMAL VE GARNİZON KOMUTANLIĞI İLE 13 İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞINA AİT SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ MAL ALIMINA AİT ALIM KİLOWAT MİKTARI EK'Lİ LİSTEDEDİR. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
16.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
13'ÜNCÜ İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI / İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

13 NCÜ İKM.MERK.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

8 KALEM İKMAL VE GARNİZON KOMUTANLIĞI İLE 13 İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞINA AİT SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ MAL ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/498105

1-İdarenin

a) Adresi

:

ÖRNEKEVLER MAHALLESİ FATİH YOLU ÜZERİ KÖMÜRCÜLER SİTESİ KARŞISI AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve faks numarası

:

2722165700 - 2722162840

c) Elektronik Posta Adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

8 KALEM İKMAL VE GARNİZON KOMUTANLIĞI İLE 13 İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞINA AİT SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ MAL ALIMINA AİT ALIM KİLOWAT MİKTARI EK'Lİ LİSTEDEDİR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

AFYONKARAHİSAR İKMAL VE GARNİZON KOMUTANLIĞI İLE 13'üncü İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI İTA AMİRLİĞİNE BAĞLI BİRLİKLERE TESLİM EDİLECEKTİR.

c) Teslim tarihi

:

01 Ocak 2017 saat 00:00'da (Takvim günü başlangıcı) mal teslimatına/işe başlanacaktır. (Ancak sözleşmenin imzalanmasının herhangi bir sebeple uzaması durumunda, işe başlama tarihi sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ilk gün saat 00:00 olarak kabul edilecektir.) Sözleşme imzalanmasını müteakip yüklenici tarafından EPİAŞ nezdinde uzlaştırmaya ve geçişe ilişkin işlemler tamamlanarak 31Aralık 2016 saat 24.00 itibariyle aboneliklere ait okunan ilk endeksler tutanak altına alınarak işe başlanacaktır.Ancak sözleşmenin imzalanmasının ve yürürlüğe girmesinin uzaması durumunda sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ilk gün saat 00:00 itibariyle aboneliklere ait ilk endeksler kontrol edilerek tutanak altına alınacak ve işe başlanacaktır. Belirtilen tarihler arasında kesintisiz olarak elektrik enerjisi mal teslimi yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

13'ÜNCÜ İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI / İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR

b) Tarihi ve saati

:

16.12.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)' nun yürürlükteki "Elektrik Piyasası Lisansı Yönetmeliği" hükümlerine göre düzenlenmiş, Üretim Lisansı veya Tedarik Lisansı veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından kabul edilen eşdeğer belgelerden herhangi biri sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

EPDK (Enerji Piyasası Denetleme Kurumu) tarafından yayınlanmış olan enerji piyasası serbest tüketici yönetmeliğine göre serbest tüketici belgesi sahibi olan idareye elektrik enerjisi satma yetkisi veren; EPDK tarfından düzenlenmiş ilgili lisans (ÜRETİM LİSANSI, OTOPRODÜKTÖR LİSANSI, OTOPRODÜKTÖR GRUBU LİSANSI, TOPTAN SATIŞ LİSANSI, DAĞITIM LİSANSI VEYA PAREKENDE SATIŞ LİSANSLARINDAN HER HANGİ BİRİSİNİN ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ) ihale aşamasında ihale komisyonuna ihale komisyonuna teklif ile birlikte sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı 13 ÜNCÜ İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI / İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 13'ÜNCÜ İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI / İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR