Yazdır

MALATYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Elektrik enerjisi alımı ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00452781
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYA SONSÖZ 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Tarihi : 08.11.2016 10:30
İhale Kayıt No : 2016/394952
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ELEKTRİK ENERJİSİ
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(MALATYA) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI


ELEKTRİK ENERJİSİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2016/394952
1-İdarenin
a) Adresi : İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ÇAMURLU MAH. KANYON CADDESİ NO:60
BATTALGAZİ/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : 4223410310 - 4223410517
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi (varsa)
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
2.679.342 kilowatt-saat ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri
MALATYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI 56 ABONELİĞE AİT
AYRINTILARI İHALE DOKÜMANI DOKÜMANI EKİ OLAN EK-A ÇİZELGEDE BELİRTİLMİŞTİR.
c) Teslim tarihi
Yüklenici sözleşmenin imzalanmasını müteakip, sözleşme kapsamında
bulunan aboneliklere enerji nakli her bir abonelik için mevzuat gereği yerine getirilmesi gereken işlemlerin tamamlanmasını müteakip EK'te abone numaraları verilen hizmet binaları için enerji alımı 01 Ocak 2017 saat:00.01' de başlayacak ve 31 Aralık 2017 saat 24.00 de sona erecektir. Yüklenici mücbir sebep haricinde enerji akışının devamlılığını 12 (Oniki) ay boyunca sağlamakla yükümlüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ÇAMURLU MAH. KANYON CADDESİ NO:60
BATTALGAZİ/MALATYA
b) Tarihi ve saati : 08.11.2016 - 10:30
4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk i'an veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
EPDK (Enerji Piyasası Denetleme Kurulu) tarafından yayınlanmış olan Enerji Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğine göre Serbest Tüketici Belgesi sahibi olan idareye elektrik enerjisi satma yetkisi veren; EPDK tarafından düzenlenmiş ve kendilerine verilmiş olan "İlgili Lisanslardan (Üretim Lisansı, Otoprodüktör Lisansı, Otoprodüktör Grubu Lisansı, Toptan Satış Lisansı, Dağıtım Lisansı veya Parekende Satış Lisanslarından) her hangi birisinin aslı veya noter onaylı sureti veya idare tarafından "Idaremizce Aslı Görülmüştür" onaylı sureti teklif ile birlikte sunulacaktır. Bu belgelerden herhangi birini teklifi ile birlikte vermeyen veya usulüne uygun olmayan belge veren istekli teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Jandarma Komutanlığı (Malatya) Lojistik Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İL JANDARMA KOMUTANLIĞI (MALATYA) İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞladresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, ışın tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. .
Şerafettin YILMAZ Jandarma Albay il Jandarma Komutanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR