TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK

Elektrik enerjisi alımı

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00567001
Şehir : İstanbul / Ümraniye
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MESAJ 15.03.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/107527
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Türkiye İhracat Kredi Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü/İSTANBUL Hizmet Binası için 1.250.000 Kwh, Ankara Bölge Müdürlüğü/ANKARA Hizmet Binası için 300.000 Kwh, Ege Bölge Müdürlüğü/İZMİR Hizmet Şubesi için 70.000 Kwh elektrik enerjisi alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
13.04.2017 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Türkiye İhracat Kredi Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü 5. Kat Toplantı Salonu Saray Mah. A. Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş
(TÜRK EXİMBANK)


Elektrik Enerjisi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/107527

1-İdarenin
a) Adresi : SARAY MAHALLESİ AHMET TEVFİK İLERİ CAD. NO: 19 34768 - ÜMRANİYE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 216 666 55 00 - 216 666 58 85
c) Elektronik Posta Adresi : info@eximbank.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Türkiye İhracat Kredi Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü/İSTANBUL Hizmet Binası için 1.250.000 Kwh, Ankara Bölge Müdürlüğü/ANKARA Hizmet Binası için 300.000 Kwh, Ege Bölge Müdürlüğü/İZMİR Hizmet Şubesi için 70.000 Kwh elektrik enerjisi alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No : 19 34768 Ümraniye / İSTANBUL,
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Ankara Bölge Müdürlüğü Oğuzlar Mah. 1377 Cad. No:11 06520 Balgat, Çankaya/ANKARA,
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Ege Bölge Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:34/4-5 35250 Konak / İZMİR
c) Teslim tarihi : Sözleşme taraflarca imzalandıktan sonra yüklenici firma; EPDK kararı ve mevzuat gereği yapılması gereken kayıt işlemlerini 01 Haziran 2017' de işe başlanılacak şekilde tamamlayacaktır. Gerekli izin ve kayıtların veya müracaat tarihlerinin gecikmesi durumunda izinlerin alınmasını takip eden aybaşından itibaren işe başlanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Türkiye İhracat Kredi Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü 5. Kat Toplantı Salonu Saray Mah. A. Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 13.04.2017 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler; EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)'nın yürürlükteki "Elektrik Piyasası Lisansı Yönetmeliği" hükümlerine göre düzenlenmiş, serbest tüketicilere elektrik enerjisi satma yetkisini gösteren ve ihale tarihinde geçerli olan; Üretim Lisansı veya Tedarik Lisansı veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından kabul edilen eşdeğer belgelerden birini sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu veya özel şirketlere; elektrik enerjisi dağtımı veya satışı veya üretimi veya teminine ilişkin tamamlanan işler müştereken veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Türkiye İhracat Kredi Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü Saray Mah. A. Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye İhracat Kredi Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü Saray Mah. A. Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR