KKK İKMAL MALİYE OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI

Elektrik enerjisi alımı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00494125
Şehir : İstanbul / Maltepe
Yayınlandığı Gazeteler

YURT 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/497614
Niteliği, Türü, Miktarı
:
ELEKTRİK ENERJİSİ, SANAYİ, ORTA GERİLİM TEK ZAMANLI : 1.350.000 KWH. EK-A İHTİYAÇ ÇİZELGESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
27.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
İkmal, Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Küçükyalı-Maltepe / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

İKM.MLY.OK.EĞT.MRK.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

Elektrik Enerjisi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/497614

1-İdarenin

a) Adresi

:

GENERAL KENAN EVREN KISLASI - 34855 KÜÇÜKYALI MALTEPE/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

********** - **********

c) Elektronik Posta Adresi

:

ikm.mly.ihkom@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

ELEKTRİK ENERJİSİ, SANAYİ, ORTA GERİLİM TEK ZAMANLI : 1.350.000 KWH. EK-A İHTİYAÇ ÇİZELGESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

DİKİMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ MALTEPE / İSTANBUL (İHTİYAÇ LİSTESİ VE ABONE/SAYAÇ BİLGİLERİ VE YERLERİ EK-A ÇİZELGEDE BELİRTİLMİŞTİR.)

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici Tarafından Enerji Piasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) Nezdinde Uzlaştırmaya Ve Geçişe İlişkin İşlemler Tamamlanarak 01 Şubat 2017 Saat 00:00 İtibariyle Aboneliklere Ait Okunan İlk Endeksler Tutanak Altına Alınarak İşe Başlanacak Ve 31 Aralık 2017 24:00 İtibariyle İş Bitirilecektir. Herhangi Bir Gerekçe İle Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesinin Veya EPİAŞ Nezdinde Yapılacak İşlemlerin Gecikmesi Halinde EPİAŞ Tarafından Belirlenecek Tarihte İşe Başlanır. Yüklenici Mücbir Sebep Haricinde Enerji Akışının Devamlılığını Sözleşme Süresi Boyunca Sağlamakla Yükümlüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İkmal, Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Küçükyalı-Maltepe / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

27.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

PDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)' nun yürürlükteki "Elektrik Piyasası Lisansı Yönetmeliği" hükümlerine göre düzenlenmiş, Üretim Lisansı veya Tedarik Lisansı veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından kabul edilen eşdeğer belgelerden herhangi biri sunulacakır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

EPDK (Enerji Piyasası Denetleme Kurumu) tarafından yayınlanmış olan enerji piyasası serbest tüketici yönetmeliğine göre serbest tüketici belgesi sahibi olan idareye elektrik enerjisi satma yetkisi veren; EPDK tarafından düzenlenmiş ilgili lisans (üretim lisansı, otoprodüktör lisansı, otoprodüktör grubu lisansı, toptan satış lisansı, dağıtım lisansı veya parekende satış lisanslarından her hangi birisinin aslı veya noter tasdikli sureti) ihale aşamasında ihale komisyonuna teklif ile birlikte sunulacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı İkmal, Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Küçükyalı-Maltepe / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İkmal, Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Küçükyalı-Maltepe / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR