ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Elektrik enerjisi alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00492521
Şehir : Ordu / Ünye
Yayınlandığı Gazeteler

ÜNYE KENT 23.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Alt Birimi
:
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2016/506571
Niteliği, Türü, Miktarı
:
370.000,00 KWh Ticarethane ve 220.000,00 KWh Aydınlatma olmak üzere Toplam 590.000,00 KWh/12 AY
İhale Tarihi
:
08.12.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Ünye Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Odası: Kaledere Mah. Belediye Cad. No:3/1 52300 Ünye/Ordu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİNİ İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2016/506571

1-İdarenin

a) Adresi: Kaledere Mah. Belediye Cad. No:3 52300 ÜNYE/ORDU

b) Telefon ve faks numarası: 0 452 323 19 41 - 0 452 324 84 05

c) Elektronik Posta Adresi:unye@unye.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:370.000,00 KWh Ticarethane ve 220.000,00 KWh Aydınlatma olmak üzere Toplam 590.000,00 KWh/12 AY

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri:Ünye Belediyesine ait ihale kapsamındaki tesisatların şebeke bağlantı noktaları

c) Teslim tarihleri:Sözleşmenin imzalandığı ve ilgili tesisatların Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM) kaydının tamamlandığı tarihten itibaren bir sonraki ayın ilk günü enerji alımına başlanır. (01.01.2017-31.12.2017)

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Ünye Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Odası: Kaledere Mah. Belediye Cad. No:3/1 52300 Ünye/Ordu

b) Tarihi ve saati:08.12.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:EPDK tarafından iş bitim tarihine kadar geçerli durumda olan serbest tüketicilere elektrik enerjisi satma yetkisi olduğuna dair: Serbest Piyasadan Toptan Elektrik Satış Lisans Belgesi, Serbest Piyasadan Perakende Elektrik Satış Lisans Belgesi, Üretim Lisansı,OSB Üretim Lisansı, Otoprodüktör Lisans belgelerinden herhangi birini sunması zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ünye Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın alma Şefliği İhale Birimi: Kaledere Mh. Belediye cd. No: 3/1 Ünye/ORDU adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ünye Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın Alma Şefliği İhale Birimi: Kaledere Mah. Belediye Cad. No:3/1 52300 Ünye/Ordu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR