Yazdır

HATAY VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Elektrik Enerjisi Alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00491905
Şehir : Hatay
Yayınlandığı Gazeteler

HATAY ASİ 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Grup Müdür Odası (Kışlasaray Mah. F.Çakmak Cad. Vilayet B Blok Kat:3 Antakya/HATAY)
Niteliği, Türü, Miktarı : 1.000.000 kWh Elektrik Enerjisi
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Tarihi : 19.12.2016 10:00
İhale Kayıt No : 2016/506490
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

HATAY VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Elektrik Enerjisi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2016/506490
1-İdarenin
a) Adresi : KISLASARAY MAH. FEVZI ÇAKMAK CAD. VILAYET B BLOK KAT:3 31070 HATAY MERKEZ/HATAY
b) Telefon ve faks numarası : 3262126861 - 3262126861
c) Elektronik Posta Adresi : hatay.idarimali@gelirler.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.000.000 kWh Elektrik Enerjisi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 23 Temmuz - Şükrü Kanatlı Vergi Dairesi Hizmet Binası, Kışlasaray Mah. Fevzi Çakmak Cad. / Antakya-Hatay Antakya Vergi Dairesi Hizmet Binası, Haraparası Mah. Talat Civelek İşhanı Kat:1 / Antakya-Hatay Reyhanlı Vergi Dairesi Hizmet Binası, Yenişehir Mah./ Reyhanlı-Hatay Antakya Denetim Koordinasyon Müdürlüğü, Atatürk Cad. Kızılay Vali Utku Acun İşhanı Kat:1 / Antakya-Hatay İskenderun Vergi Daireleri Hizmet Binası, Çay Mahallesi 5 Temmuz Cad. / İskenderun-Hatay İdare tarafından bildirilen sayaç ve abone bilgilerinde değişiklik yapılabilir.
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalanması ve yükleniciye tebliğine müteakip gerekli hazırlıklar yüklenici tarafından yapılacak ve 01.01.2017'de işe başlanacaktır. Mücbir veya sair sebeblerle ihale sürecinin uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılamaması durumunda, İdare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Grup Müdür Odası (Kışlasaray Mah. F.Çakmak Cad. Vilayet B Blok Kat:3 Antakya/HATAY)
b) Tarihi ve saati : 19.12.2016 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan aldıkları lisanslarının aslını veya noter onaylı suretini vereceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü (Kışlasaray Mah. Fevzi Çakmak Cad. 23 Temmuz- Ş.Kanatlı Vergi Daireleri Hizmet Binası Zemin Kat No: 13 Antakya/Hatay) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü (Kışlasaray Mah. F.Çakmak Cad. 23 Temmuz- Şükrü Kanatlı Vergi Dairesi Hizmet binası Zemin Kat No: 13 Antakya/HATAY) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR