Yazdır

TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Elektrik enerjisi alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00454210
Şehir : Tekirdağ
Yayınlandığı Gazeteler

TRAKYA DEMOKRAT 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEKİRDAĞ YENİ İNAN 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 28.10.2016 10:30
İhale Kayıt No : 2016/424028
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Alt Birimi : TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü/Toplantı Salonu/100. Yıl Mah. Hüseyin Mumcuoğlu Cd. No:37/A Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERE ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERE ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/424028

1-İdarenin
a) Adresi : 100.YIL MAH.HÜSEYİN MUMCUOĞLU CADDESİ NO:37/A SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ 59100 SÜLEYMANPAŞA SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 2822582258 - 2822624944
c) Elektronik Posta Adresi : tekirdag.imis@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

12 Aylık Elektrik Enerjisi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü İdari Hizmet Binası, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi, Süleymanpaşa 1 No 112 ASHİ, Süleymanpaşa 2 No 112 ASHİ, Süleymanpaşa 3 No 112 ASHİ, Süleymanpaşa 4 No 112 ASHİ, Süleymanpaşa 5 No 112 ASHİ, Süleymanpaşa 6 No 112 ASHİ, Süleymanpaşa 7 No 112 ASHİ, Çorlu 1-2-3-6 No 112 ASHİ, Çorlu 4-5 No 112 ASHİ, Ergene 1 No 112 ASHİ, Ergene 2 No 112 ASHİ, Ergene İlçe Sağlık Müdürlüğü, Çerkezköy 1 No 112 ASHİ-Fatih Mah, Çerkezköy 2 No 112 ASHİ-Bağlık Mah, Çerkezköy 3 No 112 ASHİ-Veliköy Mah, Çerkezköy 3 No 112 ASHİ-Mer.Otomatiği, Kapaklı İlçe Sağlık Müdürlüğü, Saray 112 ASHİ, Malkara İlçe Sağlık Müdürlüğü/3, Malkara İlçe Sağlık Müdürlüğü/2, Malkara İlçe Sağlık Müdürlüğü/1, Malkara 112 ASHİ, Muratlı 112 ASHİ, Şarköy İlçe Sağlık Müdürlüğü, Şarköy İlçe Sağ.Müd.Eğitim Salonu, Şarköy İlçe Sağ.Kazan Dairesi
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı ve ilgili tesisatların Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM) kaydının tamamlandığı tarihten itibaren bir sonraki ayın ilk günü enerji alımına başlanır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü/Toplantı Salonu/100. Yıl Mah. Hüseyin Mumcuoğlu Cd. No:37/A Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
b) Tarihi ve saati : 28.10.2016 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Teklif verecek istekliler ihale tarihinde geçerli durumda olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından kendilerine verilmiş Elektrik Üretim Lisansı veya Elektrik Toptan Satış Lisansı veya Perakende satış Lisansı veya OSB Üretim Lisanslarının aslı veya noter onaylı sureti veya İdaremizce aslı görülmüştür onayı taşıyan suretini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Bu belgeyi teklifi ile birlikte vermeyen veya usulüne uygun olmayan belge veren istekli teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası)doküman bedelini Tekirdağ Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü/Satın Alma Birimi/100. Yıl Mah. Hüseyin Mumcuoğlu Cd. No:37/A Süleymanpaşa TEKİRDAĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR