Yazdır

KASTAMONU İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Elektrik enerjisi alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00453433
Şehir : Kastamonu
Yayınlandığı Gazeteler

KASTAMONU AÇIKSÖZ 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 08.11.2016 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer : KASTAMONU İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE SALONU ISMAILBEY MAH. INEBOLU CAD. 37100 - KASTAMONU MERKEZ / KASTAMONU
Niteliği, Türü, Miktarı : 2.000.000 kW elektrik ererjisi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/407310
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(KASTAMONU) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
ELEKTRİK ENERJİSİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/407310

1-İdarenin

a) Adresi

:

ISMAILBEY MAH. INEBOLU CAD. 37100 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası

:

3662141063 - 3662140278

c) Elektronik Posta Adresi

:

IHLKOM37@JANDARMA.GOV.TR

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2.000.000 kW elektrik ererjisi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

KASTAMONU GÖLKÖY 5'İNCİ J.EĞT. ALAY K.LIĞI

c) Teslim tarihleri

:

YÜKLENİCİ SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP,SÖZLEŞME KAPSAMINDA BULUNAN ABONELİKLERE ENERJİ NAKLİ HER BİR ABONELİK İÇİN MEVZUAT GEREĞİ YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN İŞLEMLERİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN TAMAMLANMASINDAN SONRA EKTE ABONE NUMARALARI VERİLEN HİZMET BİNALARI İÇİN ENERJİ ALIMI 01 OCAK 2017 SAAT:00.01' DE BAŞLAYACAK OLUP, 31 ARALIK 2017 SAAT 24.00 DA SONA ERECEKTİR. YÜKLENİCİ MÜCBİR SEBEP HARİCİNDE ENERJİ AKIŞININ DEVAMLILIĞINI 12 (ONİKİ) AY BOYUNCA SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.

- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

KASTAMONU İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE SALONU ISMAILBEY MAH. INEBOLU CAD. 37100 - KASTAMONU MERKEZ / KASTAMONU

b) Tarihi ve saati

:

08.11.2016 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

EPDK (ENERJİ PİYASASI DENETLEME KURULU) TARAFINDAN YAYINLANMIŞ OLAN ENERJİ PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE SERBEST TÜKETİCİ BELGESİ SAHİBİ OLAN İDAREYE ELEKTRİK ENERJİSİ SATMA YETKİSİ VEREN; EPDK TARAFINDAN DÜZENLENMİŞ VE KENDİLERİNE VERİLMİŞ OLAN "İLGİLİ LİSANSLARDAN (ÜRETİM LİSANSI, OTOPRODÜKTÖR LİSANSI, OTOPRODÜKTÖR GRUBU LİSANSI, TOPTAN SATIŞ LİSANSI, DAĞITIM LİSANSI VEYA PAREKENDE SATIŞ LİSANSLARINDAN) HER HANGİ BİRİSİNİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETİ VEYA İDARE TARAFINDAN "İDAREMİZCE ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR" ONAYLI SURETİ TEKLİF İLE BİRLİKTE SUNULACAKTIR. BU BELGELERDEN HERHANGİ BİRİNİ TEKLİFİ İLE BİRLİKTE VERMEYEN VEYA USULÜNE UYGUN OLMAYAN BELGE VEREN İSTEKLİ TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı KASTAMONU İL JANDARMA KOMUTANLĞI İSMAİL BEY MAH. İNEBOLU CAD. 37100 KASTAMONU MERKEZ / KASTAMONU (DÖKÜMAN SATIŞ BEDELİNİN T.C. MALİYE BAKANLIĞINA BAĞLI DEFTERDARLIK MAL MÜDÜRLÜĞÜ, SAYMANLIK YADA MUHASEBE MÜDÜRLÜKLERİNE YATIRILARAK MAKBUZUNU İHALE KOMİSYONUNA TESLİM ETMEYİ MÜTEAKİP SATIN ALINABİLECEKTİR. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KASTAMONU İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHL.KOMS.BŞK.LIĞI ISMAILBEY MAH. INEBOLU CAD. 37100 - KASTAMONU MERKEZ / KASTAMONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR