BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Elektrik enerjisi alımı

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00452449
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HABER 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/411283
Niteliği, Türü, Miktarı
:
7 ayrı hizmet binası için 1.600.000 kwh elektrik enerjisi alımı  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Nilüfer Hizmet Binası - İhsaniye Mah. A.Vefikpaşa Cad.No :25 Nilüfer/BURSA Demirci Hizmet Binası – Üçevler Mah. Aysel Sokak No: 16 Nilüfer / BURSA Fomara Hizmet Binası- Fevziçakmak Cad.Osmangazi/BURSA Setbaşı Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Binası- Atatürk Cad.No:10 Setbaşı/BURSA Heykel Hizmet Binası - Atatürk Cad. Cumhuriyet Alanı Heykel/BURSA Heykel Hizmet Binası Otoparkı - Atatürk Cad. Cumhuriyet Alanı Heykel/BURSA Otosansit Tahsilat Şubesi - Yiğitler Mah.Yıldırım Beyazıt Bulvarı 3.Cad.A kapısı no:19/20 Yıldırım BURSA
İhale Tarihi
:
08.11.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Nilüfer Hizmet Binası İdari ve Mali İşler Müdürlüğü İhsaniye Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Cad. No:25 - Nilüfer/ BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Elektrik Enerjisi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/411283

1-İdarenin

a) Adresi

:

İhsaniye Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi No:25 (Vergi Dairesi Başkanlığı Nilüfer Hizmet Binası) 16130 NİLÜFER/BURSA

b) Telefon ve faks numarası

:

********** - **********

c) Elektronik Posta Adresi

:

imibursa@maliye.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

7 ayrı hizmet binası için 1.600.000 kwh elektrik enerjisi alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Nilüfer Hizmet Binası - İhsaniye Mah. A.Vefikpaşa Cad.No :25 Nilüfer/BURSA Demirci Hizmet Binası – Üçevler Mah. Aysel Sokak No: 16 Nilüfer / BURSA Fomara Hizmet Binası- Fevziçakmak Cad.Osmangazi/BURSA Setbaşı Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Binası- Atatürk Cad.No:10 Setbaşı/BURSA Heykel Hizmet Binası - Atatürk Cad. Cumhuriyet Alanı Heykel/BURSA Heykel Hizmet Binası Otoparkı - Atatürk Cad. Cumhuriyet Alanı Heykel/BURSA Otosansit Tahsilat Şubesi - Yiğitler Mah.Yıldırım Beyazıt Bulvarı 3.Cad.A kapısı no:19/20 Yıldırım BURSA

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında Teknik Şartnamenin 4.1. maddesinde belirtilen hizmet binalarına ait aboneliklere 2017 yılında 12 dönem halinde elektrik enerjisi tedariki sağlanacaktır. Her dönem içinde tüketilen elektrik bedeli takip eden dönem içinde ödenecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Nilüfer Hizmet Binası İdari ve Mali İşler Müdürlüğü İhsaniye Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Cad. No:25 - Nilüfer/ BURSA

b) Tarihi ve saati

:

08.11.2016 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler, 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Lisans Yönetmeliği hükümleri gereğince, serbest tüketicilere elektrik satışı yapabileceğine ilişkin, ihale tarihinde geçerli durumda olan Lisansının asıl veya noter onaylı suretini vereceklerdir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektöre serbest tüketici kapsamındaki elektrik enerjisi satış işleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Nilüfer Hizmet Binası İhsaniye Mahallesi Ahmet Vefikpaşa cad No 25 adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Nilüfer Hizmet Binası İdari ve Mali İşler Müdürlüğü İhsaniye Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Cad. No:25 - Nilüfer/ BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR