Yazdır

TRABZON HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜR

Elektrik enerjisi alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00494379
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

KARADENİZ''DE İLKHABER 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 14.12.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 957.704 KWh Elektrik Enerjisi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhalenin Yapılacağı Yer : Soğuksu Mah. Huzur Cad.No:10 Ortahisar -TRABZON
İhale Kayıt No : 2016/511842
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ- AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Elektrik Enerjisi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/511842

1-İdarenin

a) Adresi

:

Soguksu mahallesi Huzur sok No:10 61040 TRABZON MERKEZ/TRABZON

b) Telefon ve faks numarası

:

4622310529 - 4622310544

c) Elektronik Posta Adresi

:

trabzonhybrmm@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

957.704 KWh Elektrik Enerjisi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Trabzon Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 300.000 kwh , Trabzon Köşk Huzurevi Müdürlüğü 170.000 kwh, Fatih Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü 142.000 kwh, Trabzon Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü 110.000 kwh, Trabzon Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü 69.704 kwh, Trabzon Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü 60.000 kwh, Ayşe Varlıbaş Kadın Konukevi Müdürlüğü 36.000 kwh, Vakfıkebir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 70.000 kwh

c) Teslim tarihi

:

Enerji alımı işi 01.01.2017 saat:00.01` de başlayacak olup, 31.12.2017 saat:24.00` da sona erecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Soğuksu Mah. Huzur Cad.No:10 Ortahisar -TRABZON

b) Tarihi ve saati

:

14.12.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

EPDK( Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından yayınlanmış olan Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğine göre serbest tüketici belgesi sahibi olan İdareye elektrik enerjisi satma yetkisi veren; EPDK tarafından düzenlenmiş ilgili lisansı(üretim lisansı, otoprodüktör lisansı, otoprodüktör grubu lisansı, toptan satış lisansı, perakende satış lisansı) teklif ile birlikte sunulacak ve iş bitim tarihine kadar geçerli olacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Trabzon Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Trabzon Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.

Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi- Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi-Trabzon Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

Çocuk Evleri Sitesi-Trabzon Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

Çocuk Evleri Sitesi-Fatih Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

Huzurevi Müdürlüğü- Köşk Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

Kadın Konukevi Müdürlüğü-Ayşe Varlıbaş Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

Sosyal Hizmet Merkezi-Vakfıkebir Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR