Yazdır

MANİSA İLİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRT.

Elektrik enerjisi alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450861
Şehir : Manisa
Yayınlandığı Gazeteler

MANİSA HABER 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : MANİSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ ELEKTRİK ENERJİSİ -34.720.200 kWh; MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK ENERJİSİ- 469.884 kWh ; MANİSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK ENERJİSİ- 1.000.000 kWh 
İhale Kayıt No : 2016/408530
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Tarihi : 15.12.2016 11:00
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

MANİSA KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

2017 YILI SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ORTAK ALIMI (Manisa KHB Genel Sekreterliği,Manisa il Sağlık Müdürlüğü ve Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğü) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2016/408530

1-İdarenin

a) Adresi:Sakarya Mah. Atatürk Bulvarı NO:58 ŞEHZADELER/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası:2362314611 - 2362341615

c) Elektronik Posta Adresi:khb45.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: MANİSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ ELEKTRİK ENERJİSİ -34.720.200 kWh; MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK ENERJİSİ- 469.884 kWh ; MANİSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK ENERJİSİ- 1.000.000 kWh

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri: 1-Manisa Devlet Hastanesi , Merkezefendi Devlet Hastanesi , Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Akhisar M.Kirazoğlu Devlet Hastanesi , Alaşehir Devlet Hastanesi, Demirci Devlet Hastanesi , Gördes Devlet Hastanesi, Kırkağaç Devlet Hastanesi, Kula Devlet Hastanesi, Salihli Devlet Hastanesi, Sarıgöl Devlet Hastanesi, Saruhanlı Devlet Hastanesi, Selendi Devlet Hastanesi, Soma Devlet Hastanesi, Turgutlu Devlet Hastanesi, Manisa Merkez ADSM, Akhisar (ATSO) ADSM, Salihli ADSM, Turgutlu ADSM, Manisa KHB Genel Sekreterlik

2-Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Hizmet Binaları (ayrıntılar teknik şartname ekinde belirtilmiştir.)

3-Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Hizmet Binaları (ayrıntılar teknik şartname ekinde belirtilmiştir.)

c) Teslim tarihi: Manisa Kamu Hastaneler birliği ve Bağlı Sağlık Tesisleri, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve Hizmet Binaları , Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Hizmet Binalarına ait olan kısımlar 01/01/2017 tarihinden itibaren başlar. Teknik Şartnamede belirtilen esaslar dahilinde, Tedarikçi, mücbir sebepler haricinde, enerji akışının devamlılığını işe başlama tarihinden itibaren 12 ay sağlamakla yükümlüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Manisa İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi( Sakarya Mah. Atatürk Bulvarı No:58 Şehzadeler MANİSA)

b) Tarihi ve saati:15.11.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Teklif verecek istekliler Enerjı Piyasası Düzenleme Kurulu(EPDK) tarafından kendilerine verilmiş, ihale tarihinde geçerli durumda olan serbest tüketicilere Elektrik Enerjisi satmaya yetkili olduğuna dair belge (Elektrik Toptan Satış Lisansı,Elektrik Perakende Satış Lisansı, vb.) aslı veya noter onaylı sureti veya idaremizce aslı görülmüştür onayı taşıyan suretini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Bu belgeyi teklifi ile birlikte vermeyen veya usulüne uygun olmayan belge veren istekli teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Teklif verecek istekliler Enerjı Piyasası Düzenleme Kurulu(EPDK) tarafından kendilerine verilmiş, ihale tarihinde geçerli durumda olan serbest tüketicilere Elektrik Enerjisi satmaya yetkili olduğuna dair belge (Elektrik Toptan Satış Lisansı,Elektrik Perakende Satış Lisansı, vb.) aslı veya noter onaylı sureti veya idaremizce aslı görülmüştür onayı taşıyan suretini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Bu belgeyi teklifi ile birlikte vermeyen veya usulüne uygun olmayan belge veren istekli teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Manisa İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi(Sakarya Mah.Atatürk Bulvarı No:58 Şehzadeler MANİSA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Manisa İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar: İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.

Manisa Kamu Hastane Birliği Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR