Yazdır

İSTANBUL ENERJİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. (İBB İŞTİRAKİ)

Elektrik enerjisi alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450588
Şehir : İstanbul / Bakırköy
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SÖZ 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 04.11.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : Toplamda 786.154 kWh Elektrik Enerjisi alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/403162
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Blokları A2 Blok Kat:17 Ofis No:467 Yeşilköy-Bakırköy-İstanbul
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

12 AYLIK ELEKTRİK ENERJİSİ

İSTANBUL ENERJİ SANA Yİ VE TİCARET A. Ş.

12 AYLIK ELEKTRİK ENERJİSİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/403162

1-İdarenin

a) Adresi

:

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi(İDTM) Blokları No:10 A2 Blok Kat:17 Ofis:467 34367 Yeşilköy BAKIRKÖY/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2124446234 - 2123435501

c) Elektronik Posta Adresi

:

info@istanbulenerji.com.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Toplamda 786.154 kWh Elektrik Enerjisi alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Açık adresleri Teknik Şartnamede belirtilen İdaremiz bünyesinde bulunan Çorlu Atık Geri Kazanım Tesisi İçin 355.237 kWh, Selimiye Akaryakıt İstasyonu için 178.684 kWh, Yenikapı Akaryakıt İstasyonu için 153.287 kWh, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi 17. Kat için 64.725 kWh, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi 14. Kat için 23.092 kWh ve Edirnekapı Yol Bakım Onarım Daire Başkanlığı için 11.129 kWh olmak üzere toplamda 786.154 kWh Elektrik Enerjisi alınacaktır.

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren iş süresince her gün 24 saat boyunca kesintisiz olarak elektrik enerjisini temin ve teslim edecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Blokları A2 Blok Kat:17 Ofis No:467 Yeşilköy-Bakırköy-İstanbul

b) Tarihi ve saati

:

04.11.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler, EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)’dan aldıkları ve geçerlilik süresi dolmamış yürürlükte olan; Üretim lisansı, Otoprodüktör lisansı, Otoprodüktör grubu lisansı, İletim lisansı, Dağıtım lisansı, Toptan satış lisansı, Perakende satış lisanslarından herhangi birini teklif dosyasında sunacaklardır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler her türlü vergi, fon, diğer yasal giderler ayrıştırılarak gösterilmiş bir örnek faturasını, teklifi ile birlikte İdareye sunacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Blokları A2 Blok Kat:17 Ofis No:467 Yeşilköy-Bakırköy-İstanbul ( Satınalma ve Sözleşmeler Şefliği) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Blokları A2 Blok Kat:17 Ofis No:467 Yeşilköy-Bakırköy-İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR