EDİRNE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Elektrik enerjisi alım ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00449128
Şehir : Edirne / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü, Miktarı
:
3 zamanlı Gündüz : 339.550Kwh- Puant: 143.745 Kwh-Gece: 171.982 Kwh 3 zamanlı toplam 655.277 Kwh (Kilovat saat) elektrik enerjisi alımı
İhale Tarihi
:
07.11.2016 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü-Çavuşbey Mahallesi Talatpaşa Caddesi No:236 Merkez/EDİRNE 2. kat Satınalma Birimi
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EDİRNE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ ANA HİZMET BİNASI VE BAĞLI KURULUŞLARIN HİZMET BİNALARI, EK BİRİMLERİ SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Ana Hizmet Binası ve Bağlı Kuruluşların Hizmet Binaları, Ek Birimleri Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/403736

1-İdarenin

a) Adresi : Çavuşbey Mahallesi Talat Paşa Caddesi No:236 22100 - EDİRNE MERKEZ/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası : 2842122589 - 2842148694

c) Elektronik Posta Adresi : edirne@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 zamanlı Gündüz : 339.550Kwh- Puant: 143.745 Kwh-Gece: 171.982 Kwh 3 zamanlı toplam 655.277 Kwh (Kilovat saat) elektrik enerjisi alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Edirne Huzurevi Müdürlüğü, Edirne Çocuk Sitesi Müdürlüğü ve bağlı Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü ve Bağlı Fatih Çocuk Evi, Güneş Çocuk Evi, Meriç Çocuk Evi, Uzunköprü Süleybe Şefik ÖZTÜRK Huzurevi Müdürlüğü 80. Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü

c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 01/01/2017 (başlangıç saati 00:00) tarihinden itibaren başlar ve 31.12.2017 (bitiş saati 24:00) tarihine kadardır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü-Çavuşbey Mahallesi Talatpaşa Caddesi No:236 Merkez/EDİRNE 2. kat Satınalma Birimi

b) Tarihi ve saati : 07.11.2016 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler serbest tüketiciye elektrik enerjisi satış hakkı veren Toptan Satış Lisansı, Üretim Lisansı, Ortaklık veya Perakende Satış Lisansı belgelerinden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çavuşbey mahallesi Talatpaşa asfaltı No:236 EDİRNE adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü-Çavuşbey Mahallesi Talatpaşa Caddesi No:236 Merkez/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR