BATMAN M TİPİ CEZA İNFAZ KURUMU

Ekmek satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00496291
Şehir : Batman / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

BATMAN SONSÖZ 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/503140
Niteliği, Türü, Miktarı
:
BATMAN M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNDA BULUNAN TUTUKLU,HÜKÜMLÜ VE GÖREVLERİ BAŞINDA BULUNAN PERSONELE YEDİRİLMEK ÜZERE 01/01/2017-31/12/2017 TARİHLERİ ARASINDA 275000 ADET SOMUN EKMEK ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
BATMAN M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MUTFAĞI
İhale Tarihi
:
16.12.2016 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
ÇAMLICA MAH. FELEK CAD. BATMAN M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU BATMAN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EKMEK SATIN ALINACAKTIR

BATMAN CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-ÖZEL TİP ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

BATMAN M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNDA BULUNAN TUTUKLU,HÜKÜMLÜ VE GÖREVLERİ BAŞINDA BULUNAN PERSONELE YEDİRİLMEK ÜZERE 01/01/2017-31/12/2017 TARİHLERİ ARASINDA 275000 ADET SOMUN EKMEK ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/503140
1-İdarenin
a) Adresi : ÇAMLICA FELEK CAD. 141 72040 BATMAN MERKEZ/BATMAN
b) Telefon ve faks numarası : ********** - **********
c) Elektronik Posta Adresi : batman.mtcik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

BATMAN M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNDA BULUNAN TUTUKLU,HÜKÜMLÜ VE GÖREVLERİ BAŞINDA BULUNAN PERSONELE YEDİRİLMEK ÜZERE 01/01/2017-31/12/2017 TARİHLERİ ARASINDA 275000 ADET SOMUN EKMEK ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : BATMAN M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MUTFAĞI
c) Teslim tarihi : BATMAN M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNDA BULUNAN TUTUKLU,HÜKÜMLÜ VE GÖREVLERİ BAŞINDA BULUNAN PERSONELE YEDİRİLMEK ÜZERE 01/01/2017-31/12/2017 TARİHLERİ ARASINDA 275000 ADET SOMUN EKMEK ALIMI, İDARENİN BELİRLEYECEĞİ PROĞRAMA GÖRE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ÇAMLICA MAH. FELEK CAD. BATMAN M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU BATMAN
b) Tarihi ve saati : 16.12.2016 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İDARECE DÜZENLENMİŞ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMEDE AYRINTILARI YAZILMIŞTIR.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

İDARECE DÜZENLENMİŞ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİŞTİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BATMAN M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU GENEL BÜTÇE AMBAR MEMURLUĞU adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BATMAN M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜR MAKAM ODASI BATMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR