Yazdır

MALATYA E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

Ekmek alımı ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00454289
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

BUSABAH 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Özal Mah Ankara Asfaltı Karakavak Mevkii Yakınca Beldesi 44100-Yeşilyurt/MALATYA
İhale Tarihi : 11.11.2016 14:30
Niteliği, Türü, Miktarı : Sözleşme İmzalandıktan Sonra 2017 Mali Yılı Sonuna Kadar 2 Kalem Poşetli Ekmek(50 Gr)-Pide Ekmeği(200 Gr) Alımı İdarenin Belirleyeceği Miktarda ve Aylarda Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/419047
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

EKMEK SATIN ALINACAKTIR

MALATYA E TİPİ CEZA İNFAZ KURUMU ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

2017 Mali Yılı İçin İhtiyaç Duyulan 2 Kalem Poşetli Ekmek(50 Gr)-Pide Ekmeği(200 Gr) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/419047

1-İdarenin

a) Adresi

:

ÖZAL MAH. ANKARA ASFALTI KARAKAVAK MEVKI YAKINCA BELDESI 44100 YEŞİLYURT/MALATYA

b) Telefon ve faks numarası

:

4222380153 - 4222380193

c) Elektronik Posta Adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Sözleşme İmzalandıktan Sonra 2017 Mali Yılı Sonuna Kadar 2 Kalem Poşetli Ekmek(50 Gr)-Pide Ekmeği(200 Gr) Alımı İdarenin Belirleyeceği Miktarda ve Aylarda
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü

c) Teslim tarihleri

:

2. Kalem Poşetli Ekmek(50 Gr) İle Pide Ekmeği Sözleşme İmzalandıktan Sonra Başlar 31.12.2017 Mali Yılı Sonuna Kadar Devam Eder.Yüklenici Teslimat Programını İdarenin Vereceği Siparişlere Göre İdarenin Tayin Edeceği Gün ve Saatte Kuruma Getirilerek Teslim Edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Özal Mah Ankara Asfaltı Karakavak Mevkii Yakınca Beldesi 44100-Yeşilyurt/MALATYA

b) Tarihi ve saati

:

11.11.2016 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin işdeneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a)Adayın ve isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen imalat yeterlik belgesi

b)Adayın ve isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen kapasite raporu

c)Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde aday ve istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası)yada aday ve istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin Düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi

İstekliler İmalatçı Olduğunu yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Muhtelif Poşetli Ekmek(50 Gr) İle Pide Ekmeği İle İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Özel Sektörde Tek Sözleşmeye Dayalı Olarak Yapılan İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü(Ambar Memurluğu) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR