Yazdır

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK.

Efeler ve Kuşadası yemek fabrikasında kullanılmak üzere sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) alım işi ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496680
Şehir : Aydın
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE FLAŞ 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : 120.000 M3 SIKILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ (CNG) MAL ALIMI
İhale Tarihi : 20.12.2016 10:30
İhale Kayıt No : 2016/517203
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Alt Birimi : SOSYAL HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İhalenin Yapılacağı Yer : GÜZELHİSAR MAH. İSİTKLAL CAD. NO: 4 EFELER / AYDIN
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

AYDIN EFELER YEMEK FABRİKASI VE KUŞADASI YEMEK FABRİKASINDA KULLANILMAK ÜZERE SIKILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ (CNG) ALIMI

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

AYDIN EFELER YEMEK FABRİKASI VE KUŞADASI YEMEK FABRİKASINDA KULLANILMAK ÜZERE SIKILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ (CNG) ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/517203

1-İdarenin

a) Adresi : GÜZELHİSAR MAH. İSTİKLAL CAD. No:4 09100 EFELER/AYDIN

b) Telefon ve faks numarası : 5321114009 - 2562264665

c) Elektronik Posta Adresi : ihale@aydin.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

120.000 M3 SIKILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ (CNG) MAL ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AŞEVLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, EFELER YEMEK FABRİKASI VE KUŞADASI YEMEK FABRİKASINA YÜKLEMESİ / DOLUMU YAPILACAKTIR.

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacak olup, 31.12.2017 tarihine kadar her iki yemek fabrikası için peyder pey alım yapılacaktır. Sıkılaştırılmış doğalgazın, tüplerdeki yedeği bitmeden İdarenin siparişine gerek kalmadan tüplerin dolumu ya da değişimi yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : GÜZELHİSAR MAH. İSİTKLAL CAD. NO: 4 EFELER / AYDIN

b) Tarihi ve saati : 20.12.2016 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

- Gaz nakliyesi yapacak tüplerin "Pi" sertifikalı olması gereklidir. Sertifikanın bir örneğinin ihale teklif zarfında bulunması gereklidir.

- İstekli firmalar tesise gaz alınması için "K" belgelerini ihale teklif zarfında komisyona sunacaklardır.

- İstekliler, EPDK'dan alınmış "Satış ve Dağıtım Lisansı" veya " İletim ve Dağıtım Lisansı" olduğunun belgesini ihale teklif zarfında bulunması gereklidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERSİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SATIN ALMA VE İHALE ŞB. MÜD. adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SATIN ALMA VE İHALE ŞB. MÜD. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR