İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Dondurulmuş gıda ürünleri satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00688953
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Yayınlandığı Gazeteler

SON SAAT 29.10.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/537240
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1.Kısım Dondurulmuş Sebze Çeşitleri-12 Kalem Malzeme 2.Kısım Dondurulmuş Balık Çeşitleri-2 Kalem Malzeme Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.11.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Odası Ayazağa Yerleşkesi Rektörlük Binası Maslak/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2018 YILINDA KULLANILMAK ÜZERE, İTÜ SAGLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIGINA BAGLI YEMEK İŞLETMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜGÜ MUTFAKLARINDA KULLANILMAK ÜZERE DONDURULMUŞ SEBZE ÇEŞİTLERİ VE DONDURULMUŞ BALIK ÇEŞİTLERİ

SAGLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BASKANLIGI YÜKSEKÖGRETİM KURUMLARI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ


2018 Yılında kullanılmak üzere, İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğü mutfaklarında kullanılmak üzere Dondurulmuş Sebze Çeşitleri ve Dondurulmuş Balık Çeşitleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/537240


1-İdarenin

  1. Adresi : AYAZAĞA KAMPÜSÜ 34469 MASLAK SARIYER/İSTANBUL
  2. Telefon ve faks numarası 2122853983-2122857155
  3. Elektronik Posta Adresi sksbask@itu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği İnternet adresi (varsa) https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın

  1. Niteliği, türü ve miktarı:1.Kısım Dondurulmuş Sebze Çeşitleri-12 Kalem Malzeme 2.Kısım Dondurulmuş Balık Çeşitleri-2 Kalem Malzeme Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b.Teslim yerleri :İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğü Ayazağa Yerleşkesi 75.Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi Yemekhanesi merkez ambarına, Maçka Atrium Binası, Gümüşsuyu Makina Fakültesi ve Tuzla Denizcilik Fakültesi yemekhaneleri ambarlarına iş günü ve iş saatlerinde en geç sabah saat 10:00 da teslim edilerek istiflenecektir. Mal teslimatının gecikmesi nedeniyle alınan düzeltici eylem kararlarının masrafları yüklenici firmaya ait olacaktır.
c. Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip O1.O1.2018 tarihi itibariyle işe başlanıp, 31 Aralık 2018 tarihine kadar, her iki kısma ait teknik şartnamelerin 6.2.maddesi " Mallar sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren istenen günlerde ve istenen miktarlarda partiler olarak Ayazağa Yerleşkesi 75. Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi Yemekhanesi merkez ambarına, Maçka Atrium Binası, Gümüşsuyu Makina Fakültesi ve Tuzla Denizcilik Fakültesi yemekhaneleri ambarlarına iş günü ve iş saatlerinde en geç sabah saat 10.00' da teslim edilerek istiflenecektir.Mal teslimatının gecikmesi nedeniyle alınan düzeltici eylem kararlarının masrafları yüklenici firmaya ait olacaktır" hükmüne göre teslimat yapılacaktır.
3- İhalenin

  1. Yapılacağı yer: İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Odası Ayazağa Yerleşkesi Rektörlük Binası Maslak/İSTANBUL

b.Tarihi ve saati : 24.11.2017-10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

  1. Kısım Dondurulmuş Sebze Çeşitleri için:

l)İhaleye katılan istekli firmada, üretici firmaya/firmalara ait T.C.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan İşletme Kayıt Belgesi aranacaktır. İşletme Kayıt Belgesi, faaliyet konusu, alım konusu malın/mallarm üretimini kapsayacaktır.

2)İhaleye sadece üreticiler ve doğrudan üretici firmadan mal temin eden satıcılar kabul edilecektir. İhaleye katılan istekli firma, satıcı ise üretici firmadan aldığı, kaşe ve imzalı yetkili satıcı belgesi aranacaktır.

  1. Kısım Dondurulmuş Balık Çeşitleri için:

1)İhaleye katılan istekli firmada, üretici firmaya/firmalara ait T.C.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alman İşletme Onay Belgesi aranacaktır. İşletme Onay Belgesinin faaliyet konusu, alım konusu malın/malların üretimini kapsayacaktır.

2)İhaleye sadece üreticiler ve doğrudan üretici firmadan mal temin eden satıcılar kabul edilecektir. İhaleye katılan istekli firma, satıcı ise üretici firmadan aldığı, kaşe ve imzalı yetkili satıcı belgesi aranacaktır.
4.

  1. 2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart formauygunbelge, 4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1.İş deneyimini gösteren belgeler:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1.Kısım için, Kamu ve Özel sektöre verilen alımı ve satımı yapılan Dondurulmuş sebze çeşitleri benzer iş kabul edilecektir .

2.Kısım için, Kamu ve Özel sektöre verilen alımı ve satımı yapılan Dondurulmuş balık çeşitleri benzer iş kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

  1. 7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması :
  2. 7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 60 TRY (Türk Lirası) karşılığı İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü Ayazağa Yerleşkesi Rektörlük Binası K:2 Maslak/İSTANBUL adresinden satın alınabilir. 7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e­ imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü Ayazağa Yerleşkesi Rektörlük Binası K:2 Maslak/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır .

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR