DENİZLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Doğalgaz satın alım ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00497725
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

DENİZLİ 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/507680
Niteliği, Türü, Miktarı
:
1 KALEM 13.850.000 KwH DOĞALGAZ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Denizli İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma Birimi-Sırakapılar Mahallesi Şehit Albay Karaoğlanoğlu cad.No:1/B MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
İhale Tarihi
:
27.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Denizli İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma Birimi-Sırakapılar Mahallesi Şehit Albay Karaoğlanoğlu cad.No:1/B MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DOĞALGAZ SATIN ALINACAKTIR

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENİZLİ İLİ GENEL SEKRETERLİĞİ

DENİZLİ KHBGENEL SEKRETERLİĞİ 2017 YILI SERBEST PİYASADAN DOĞALGAZ ALIMI İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/507680

1-İdarenin

a) Adresi

:

SIRAKAPILAR MAHALLESİ ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CADDESİ NO:1/B 20100 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ

b) Telefon ve faks numarası

:

********** dahili 2838 - **********

c) Elektronik Posta Adresi

:

khb20.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 KALEM 13.850.000 KwH DOĞALGAZ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ VE EK HİZMET BİNASI, DENİZLİ DEVLET HASTANESİ VE EK HİZMET BİNASI, SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ VE EK HİZMET BİNASI

c) Teslim tarihi

:

İŞİN SÜRESİ BİR YIL OLUP 01.03.2017 TARİHİ SAAT:24:00 TE BAŞLAYIP,28.02.2018 TARİHİ SAAT:24:00 TE SONA ERECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Denizli İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma Birimi-Sırakapılar Mahallesi Şehit Albay Karaoğlanoğlu cad.No:1/B MERKEZEFENDİ/DENİZLİ

b) Tarihi ve saati

:

27.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Teklif verecek istekliler; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından kendilerine verilmiş, ihale tarihinde geçerli durumda olan ihalenin konusu ile ilgili İthalatçı veya toptan satış veya Doğalgaz üretim veya Dogalgaz dağıtım yetkisine sahip olduğunu gösteren lisansın aslını veya noter onaylı suretini veya İdaremizce aslı görülmüştür onayı taşıyan suretini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Döküman Satış Bedeli İdaremizin Halk Bankası Denizli şubesi TR200001200935200006000153İBAN Nolu Hesabına (Firma Bilgileri ve Vergi Numarası belirtilerek) döküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte DENİZLİ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ'nden ihale dökümanını alabilirler.adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Denizli İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma Birimiadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Op.Dr.İbrahim EKİZ

Mali Hizmetler Başkan V.

28/11/2016 Sağ.Mem.A.YÜKSEL

28/11/2016 Uzman M.AKAY

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR