Yazdır

ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA H

Deterjan alım işi ihale yapılacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00492463
Şehir : Ankara / Keçiören
Yayınlandığı Gazeteler

HABER VAKTİM 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ANADOLU 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 02.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer : T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA 2.BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Etlik Cad.No:55 Etlik-Keçioren/ANKARA
Niteliği, Türü, Miktarı : 1-Çamaşır Makinesi Sanayi Tipi Sıvı Deterjan 6.000 lt. 2-Ağır Kir, Kan ve Yağ Çözücü Sıvı 3.000 lt. 3- Oksijen Bazlı Ağartıcılar 3.000 lt. 4-Çamaşır Yumuşatıcıları 2.500 lt. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/494045
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

HASTANEMİZ 2017 YILI İHTİYACI OLAN 4 KALEM ÇAMAŞIR MAKİNASI DETERJAN ALIMI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA 2.BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Hastanemiz 2017 Yılı İhtiyacı Olan 4 Kalem Çamaşır Makinası Deterjan Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/494045

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yeni Etlik Caddesi No:55 06010-Etlik Keçiören/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3125674000 - 3123238191

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalmaezh@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1-Çamaşır Makinesi Sanayi Tipi Sıvı Deterjan 6.000 lt. 2-Ağır Kir, Kan ve Yağ Çözücü Sıvı 3.000 lt. 3- Oksijen Bazlı Ağartıcılar 3.000 lt. 4-Çamaşır Yumuşatıcıları 2.500 lt.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deposu

c) Teslim tarihleri

:

Yüklenici, sistemin kurulmasına müteakip, ihtiyaç hâsıl oldukça peyder pey verilecek yazılı siparişlere istinaden 10 (on) gün içerisinde ilgili malzemeleri teslim edecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA 2.BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Etlik Cad.No:55 Etlik-Keçioren/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

02.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler teklif ettikleri kaleme ait;

1) 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formunu ve formu hazırlayan yetkili kişinin, TSE den alınmış Güvenlik Bilgi Formu hazırlayıcı sertifikasını,

2)Çevre Bakanlığı tarafından verilen ÇED Raporunu,

3) Üretici firmanın TSE ISO 9001, ISO 14001,OHSAS 18001 belgelerini,

ibraz edeceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik ürün denejim belgesi, isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. Belgelerin geçerlik süresi ihalenin konusu malzemelerin tamamı teslim edilene kadar olacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) İhale süreci içerisinde komisyonca gerek görülmesi halinde istekliler; teklif ettikleri ürüne ait numunelerini, ürünün teknik şartnamesinde belirtilen sayıda ve orijinal ambalajında 1 (bir) nüsha düzenlenecek tutanak ile sunacaklardır.

b) İstekliler teklifleri ile birlikte teknik şartnamede istenilen bilgi, belge ve katalogları teklif zarfı içerisinde sunacaklardır. Gerekli görülmesi halinde idarenin belirleyeceği gün ve saatte demo yapılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA 2.BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Servisi ( Nakit yatırılacak İhale döküman bedelinin, Türkiye Halkbankası A.Ş. OPERA Şubesi nezdindeki TR 42 0001 2009 4130 0005 0001 58 IBAN nolu hesaba yatırılarak Satınalma servisinden ihale dokümanının alınması zorunlu olup, Dekontun açıklama kısmına ise gerekli bilgilerin girilmesi gerekmektedir ) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA 2.BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Servisi Yeni Etlik Cad.No:55 Etlik-Keçiören/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR