KOCAELİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Demirbaş ve sarf malzeme alımı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00493195
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ DEMOKRAT 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/476828
Niteliği, Türü, Miktarı
:
5 kalem Hemşire Çağrı Sistemi, Medikal Gaz Sistemi, Tezgahlı Dolap, Asma Tavan Plakası, Led Armatür alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
09.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Kocaeli Devlet Hastanesi D.S.Satınalma Şubesi (Cedit Mah. T.Güneş Cad. No:34. İzmit / KOCAELİ)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DEMİRBAŞ VE SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

KOCAELİ DEVLET HASTANESİ
5 Kalem Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/476828

1-İdarenin

a) Adresi

:

Cedit Mah. Turan Güneş Cad. No:34 İzmit/KOCAELİ 41100 İZMİT/KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2623092524 - 2623092525

c) Elektronik Posta Adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

5 kalem Hemşire Çağrı Sistemi, Medikal Gaz Sistemi, Tezgahlı Dolap, Asma Tavan Plakası, Led Armatür alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Kocaeli Devlet Hastanesi

c) Teslim tarihi

:

İdare Tedarikçi ile sözleşme yaparak malzemeleri sözleşme süresi içerisinde peyderpey alma hakkına sahiptir. Tedarikçi, kendisine faks yoluyla sipariş edilen malzemeleri teknik şartname hükümlerine uygun olarak tebligatı izleyen 15 (onbeş) iş günü içerisinde Hastanemize teslim edecek ve montajlarını tamamlamış olacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kocaeli Devlet Hastanesi D.S.Satınalma Şubesi (Cedit Mah. T.Güneş Cad. No:34. İzmit / KOCAELİ)

b) Tarihi ve saati

:

09.12.2016 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekliler "Tablo Tipi Medikal Gaz Sistemi Panoları ile Panoların Yer aldığı duvarlar ve tedavi odası girişi duvar kağıdı" ile ilgili olarak aşağıdaki belgelerin asıllarını veya noterden aslı gibidir yapılmış halini veya idaremizce aslı görülmüştür onaylı suretini teklif zarfı içerisinde sunacaklardır. Diğer kısımlarla ilgili bu belgeler istenmeyecektir.

a) Üretici ve yapımcı firmalar “ TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi” ni teklif zarfı içerisinde sunmak zorundadır.

b) Üretici ve yapımcı firmalar EN-ISO 13485:2003 belgesi'ni teklif zarfı içerisinde sunmak zorundadır.

c) Üretici ve yapımcı firmaların AT Sertifikası'nı teklif zarfı içerisinde sunmak zorundadır.

4.3.1.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İstekliler "Tablo Tipi Medikal Gaz Sistemi Panoları ile Panoların Yer aldığı duvarlar ve tedavi odası girişi duvar kağıdı" ile ilgili olarak alımı yapılacak ürünlerin TİTUBB’da tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır. İsteklilerden Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerinin öngördüğü AT Belgelerini (CE/EC sertifikaları, uygunluk Beyanı) ibraz etmeleri istenmeyecektir. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler veya cihazlar için TİTUBB kayıt veya bildirimi aranmayacak ve bu ürünler için üreticinin veya ithalatçının Yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı esas alınacaktır. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri uyarınca, herhangi bir ürünün veya cihazın Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olup olmadığına, üretim veya kullanım amacı çerçevesinde üreticiler karar vermektedir. Ancak, içerik ve özellikleri ile aynı olan iki ürün hakkında çelişki belge veya kayıtlar bulunması, ürünün bu yönetmelikler kapsamına girip girmediği ve tıbbi cihazların sınıfları konusunda tereddüde düşülmesi halinde satınalma süreci tamamlanmadan önce ürüne veya cihaza ait belgeler Sağlık Bakanlığına intikal ettirilerek görüş alınacaktır.

İstekliler Ürünlerin UBB sorgulama çıktılarını ve teklif veren istekli bayi ise bayilik sorgulama çıktılarını teklif zarfı içerisinde sunacaklardır. Diğer kısımlarla ilgili bu belgeler istenmeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 5.kısmında %15(On Beş )oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kocaeli Devlet Hastanesi D.S. Satınalma Şubesi (Cedit Mah. Turan Güneş Cad. No:34 İzmit / KOCAELİ) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli Devlet Hastanesi D.S.Satınalma Şubesi (Cedit Mah. T.Güneş Cad. No:34. İzmit / KOCAELİ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

BAĞLI İLANLAR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR