İZMİR ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çöp konteyneri alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00634567
Şehir : İzmir / Çiğli
Yayınlandığı Gazeteler

9 EYLÜL 14.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Alt Birimi
:
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2017/333366
Niteliği, Türü, Miktarı
:
600 adet 770 lt' lik Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteyneri ve 50 adet 3000 lt' lik Pedalsız Tambur Kapaklı Yerüstü Çöp Konteyneri Alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
04.08.2017 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Çiğli Belediyesi Şantiye Hizmet Tesisi İdari Bina 1. Kat
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


ÇÖP KONTEYNERİ SATIN ALINACAKTIR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


600 adet 770 litrelik Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteyneri ve 50 adet 3000 litrelik Yerüstü Çöp Konteyneri Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/333366

1-İdarenin
a) Adresi : İSTASYONALTI MAHALLESİ ANADOLU CADDESİ 951 ÇİĞLİ/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : ********** - **********
c) Elektronik Posta Adresi : temizlikisleri@cigli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 600 adet 770 lt' lik Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteyneri ve 50 adet 3000 lt' lik Pedalsız Tambur Kapaklı Yerüstü Çöp Konteyneri Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Çiğli Belediyesi Şantiye Hizmet Tesisleri
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra, 5 (beş) iş günü içerisinde alıma başlanılacak ve 60 gün içinde peyderpey alım tamamlanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çiğli Belediyesi Şantiye Hizmet Tesisi İdari Bina 1. Kat
b) Tarihi ve saati : 04.08.2017 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
3000 lt Yerüstü konteyner sistemi için gereken belgeler;
TS EN 13071-1 VE 13071-2 + A1 belgesi CE, v.b. ulusal ve uluslararası standartlara uygun olacaktır
Sıcak daldırma için TS EN ISO 1461 belgesi v.b. ulusal ve uluslararası standartlara uygun olacaktır.

770 Lt Sıcak Daldırma Çöp Konteyneri sistemi için gereken belgeler;
TS 914 EN lSO 1461 standardına uygun Sıcak Daldırma Galvanizleme Sistemi
Konteyner TS EN 840-2, 840-3 Seyyar Çöp Kapları Standart Uygunluk Belgesi
TS EN 12532 standardına uygun Tekerlek Sistemi
Sanayi Sicil Belgesi ,Kapasite Raporu
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İmalat öncesi (Sözleşme imzalanmasına mütakip), Teknik Çizim ve detaylara uygun numune istenilmektedir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Çöp konteyner yapımı işi benzer iş olarak değerlendirilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir )oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çiğli Belediyesi Şantiye Hizmet Binası 1. kat Temizlik İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çiğli Belediyesi Şantiye Hizmet Tesisi İdari Bina 1. Kat adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR