AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çocuk macera parkı alımı

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00671104
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KOCATEPE 29.09.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2017/477768
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 ADET KARE ÇOCUK MACERA PARKI, 1 ADET ALTIGEN ÇOCUK MACERA PARKI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.10.2017 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KARAMAN MAH. ALBAY REŞAT ÇİĞİLTEPE CAD. NO:11 03100 AFYONKARAHİSAR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇOCUK MACERA PARKI

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇOCUK MACERA PARKI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/477768
1-İdarenin
a) Adresi : YENICE KÜLTÜR PARK VE FUAR ALANI 03200 YENİCE AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 2722235094 - 2722235094
c) Elektronik Posta Adresi : afyonparkbahce@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET KARE ÇOCUK MACERA PARKI, 1 ADET ALTIGEN ÇOCUK MACERA PARKI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : AFYONKARAHİSAR
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 45 takvim günü içerisinde montajı yapılarak teslim alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KARAMAN MAH. ALBAY REŞAT ÇİĞİLTEPE CAD. NO:11 03100 AFYONKARAHİSAR
b) Tarihi ve saati : 23.10.2017 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Tüm ürünler montaj ve imalat hatalarına karşı en az 2 Yıl Garantili olacaktır.
4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:
- İstekli tarafından TSEN 1176-3 belgesi ihale teklif dosyasında sunulacaktır. İstekli tarafından sunulan ilgili TSE belgesi Türk Standartları Enstitüsü Kurumundan alınmış olmalıdır.
- Metal üzeri plastisol kaplama içeriğinde Sağlığa zararlı Fitalatların analizini gösteren olumlu Türkçe test raporu, ihale dosyasında sunulacaktır. Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
- Metal üzeri plastisol kaplama içeriğinde AfPS GS 2014:01normuna uygun PAH Testini gösteren olumlu Türkçe deney raporu, ihale dosyasında sunulacaktır. Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
- Üründe kullanılan ip ürünlerin TS EN 71-2+A1:2014-04 Standartları gereğince Yanmazlık deneyi olumlu Türkçe test raporu, ihale dosyasında sunulacaktır. Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
- Üründe kullanılan ip malzemelerin AfPS GS 2014:01 normuna uygun PAH testi sonucunu gösteren olumlu Türkçe test raporu, ihale dosyasında sunulacaktır. Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
- Lamine malzemelere ait EN 14080:2013 standart belgesi istekliler tarafından ihale dosyasında sunulacaktır. Ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından akredite edilmiş belgeler geçerli sayılacaktır.
- Tırmanma duvarı/paneli için EN 12572-1:2007 Tutamak direnci testi ve yüzey elemanı darbe testini gösteren olumlu test raporu belgesi istekliler tarafından ihale dosyasında sunulacaktır.Ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından akredite edilmiş belgeler geçerli sayılacaktır
- Tırmanma duvarı/paneli için EN 12572 Ek C olumlu test raporu istekliler tarafından ihale dosyasında sunulacaktır.Ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından akredite edilmiş belgeler geçerli sayılacaktır
- Tırmanma duvarı/paneli için tutma yeri direnci testine ait olumlu test raporu istekliler tarafından ihale dosyasında sunulacaktır.Ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından akredite edilmiş belgeler geçerli sayılacaktır
- Tırmanma duvarı/paneli üzerinde kullanılan farklı renklerdeki tutamakların EN 71-3:1994: Oyuncak güvenliği – Bölüm 3: Belirli elementlerin yer değiştirmesi, değişiklikler: EN 71-3:1994/AC:2002, EN 71-3:1994/A 1:2000, EN 71-3:1994/A 1:2000/AC:2000 standartlarına uygun olduğunu gösterir uygunluk beyanı istekliler tarafından ihale dosyasında sunulacaktır. Ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından akredite edilmiş belgeler geçerli sayılacaktır
- İdaremiz tarafından oluşturulan teknik şartnamede talep edilen tüm test ve deney raporları ihale teklif dosyasında sunulacaktır.
-ÜRETİCİ ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI (Tasarım-Üretim ve montaj hatalarından dolayı oluşabilecek kazalar sebebiyle idareye açılabilecek tazminat davalarını karşılamak üzere kaza başına minimum 1.500.000.00 TL teminat bedeli içeren sigorta poliçesi ihale dosyasında sunulacaktır.)
4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler ihale tarihinden 3 gün önce mesai bitimine kadar aşağıda listelenen numuneleri idareye teslim etmek zorundadır İstekli idareden alacağı belgeyi teklif dosyasında sunacaktır. Numune getirmeyen, numuneleri teknik şartnameye uygun olmayan ve idareden aldığı belgeyi teklif dosyasında sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İhale komisyonu numuneleri teknik şartnameye uygunluk açısından değerlendirecek olup aşağıda belirtilen şekilde numune sunmayan istekliler ile numuneleri teknik şartnamede yer alan niteliklere uygun olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İhale üzerinde kalan isteklinin ihaleden önce teslim ettiği numune ile sözleşme sonrasında teslim edilen oyun gruplarında farklılık olduğu takdirde, sözleşme tek taraflı fesih edilir ve teminat gelir kaydedilir.
Fileli Çocuk Macera Parkı; içerisinde yer alan tırmanma panelinin Teknik şartname tarifine uygun min.5 cm’lik geri katlamalı çerçeveli yüksekliği min.100 cm eni min.100 cm sol düşey kenarı düz sağ düşey kenarı ile alt ve üst kenarları “ S” formunda panel yüzeyinin sağ tarafında bombeli çıkıntı bulunan ve panel üzerinde 11 adet delik bulunan ve deliklere monte edilmiş farklı renkte tutamağın bulunduğu tırmanma duvarı numunesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel Sektörde yapılan her türlü Macera Parkı alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ PARK- BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARAMAN MAH. ALBAY REŞAT ÇİĞİLTEPE CAD. NO:11 03100 AFYONKARAHİSAR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR