KOYUNCULUK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Cihaz satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00692481
Şehir : Balıkesir / Bandırma
Yayınlandığı Gazeteler

YAŞAM 06.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/556069
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 adet Faz ve Florasan Ataçmanlı ınvert araştırma mikroskobu, mikromaniplatör ve görüntüleme sistemi ayarlanabilir otomatik mikropipet seti ile birlikte komple
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.11.2017 14:00
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Faz ve Florasan Ataçmanlı ınvert Araştırma mikroskobu, mikromanipilatör ve görüntüleme sistemi ayarlanabilir otomatik mikropipet seti ile birlikte komple alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt No : 2017/556069
1. İdarenin
a) Adresi : Gönen Yolu 7. Km.Pk 1 10200 Bandırma/BALIKESİR
b) Telefon - Faks Numarası : 266 7380080 - 266 7380086
c)Elektronik Posta Adresi (varsa)
ç)İhale dökümanının görülebileceği internet adresi :
:
koyunculuk@tarim.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2. İhale Konusu Malın
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 adet Faz ve Florasan Ataçmanlı ınvert araştırma mikroskobu, mikromaniplatör ve görüntüleme sistemi ayarlanabilir otomatik mikropipet seti ile birlikte komple. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b ) Teslim yeri
c) Teslim tarihi
:Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bandırma/BALIKESİR
: Sözleşme imzalandıktan 10 günü için mal teslim edilecektir.

3. İhalenin
A ) Yapılacağı Yer :Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gönen yolu 7. km
B ) Tarihi - Saati :27.11.2017 – 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken Kriterler;
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 50.00.-Türk Lirası karşılığı Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye Teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11-Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13-Diğer Hususlar :
İhale Kanunun 38. Maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR