İZMİR KUZEY BÖLGESİ TÜRKİYE KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Cihaz alım ihale ilanı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00496498
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/515090
Niteliği, Türü, Miktarı
:
24 AY SÜRE İLE 2 KISIM 4 KALEM KİT VE SARF KARŞILIĞI CİHAZ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
22.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
İzmir Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreterliği-İhale Salonu-Sümer Mh. 453 Sk. No.2 Konak/İzmir
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

KAMU HASTANE BİRLİĞİ (KUZEY) SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

İZMİR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ KUZEY GENEL SEKRETERLİĞİNE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNE AİT 2 KISIM KİT VE SARF KARŞILIĞI CİHAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/515090

1-İdarenin

a) Adresi

:

SÜMER MAH. 451 SOK. NO:2 KONAK/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

********** - **********

c) Elektronik Posta Adresi

:

khb35k.malisatinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

24 AY SÜRE İLE 2 KISIM 4 KALEM KİT VE SARF KARŞILIĞI CİHAZ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

SBÜ TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin 10.2.1. maddede belirtilen sürelerde cihaz kurulu ve çalışır vaziyette hastanelerin ilgili birimlerine teslim edilecektir. İşe başlama tarihinden sonra, reaktifler ve sarf malzemeleri partiler halinde, birinci parti istem tarihinden itibaren beş gün içerisinde, diğer partiler ise istem tarihinden itibaren on gün içinde mesai saatleri (08.00 - 16.00) dahilinde teslim edilecektir. İdarelerin talebi doğrultusunda istenilen kitler ve malzemeler ilgili kısımlar için sözleşmenin 10.2.1. maddesinde belirtilen tarihler arası peyder pey teslim edilecektir. Sözleşme süresince alınan reaktifler,kitler ve malzemelerin miatları teknik şartnamelerde belirtilen miat süreleriyle uyumlu olacaktır. Aylık fatura kesiminden itibaren 2 aylık kit veya malzeme stoku bulundurulacaktır ve her aybaşında bir aylık sarfiyat kadar kit veya malzeme takviye edilecektir. Reaktifler, kitler ve malzemeler teknik şartnamelerde belirtilen son kullanma tarihlerinden önce firmaya haber vermek kaydıyla, miktarı ne olursa olsun firma tarafından uzun miatlılarla değiştirilecektir. Reaktifler,kitler ve malzemeler ve kitlerle ilgili standart ve kontrollerin hatalı sonuç vermesi durumunda; bu kitler ve malzemeler firma tarafından yenileri ile değiştirilecektir.Teknik şartname gereği miat değişimi için firmaya resmi yazı ile bildirilen reaktifler için teslim süresi resmi yazının tebliğinden itibaren 10(on) gündür. Firma rutin çalışmayı ve sonuç sürelerini aksatmayacak şekilde hastanede 2 aylık stoku bulundurmalı, kit bulunmaması durumunda, mücbir sebepler var ise, aksayan testleri bedeli firmaca ödenecek şekilde ilgili birimin uygun göreceği belli kalite standartlarına sahip bir dış laboratuarda sonuç verme sürelerini aksatmayacak şekilde çalıştırmalıdır. Dışarıda çalışılan testler ilgili dış laboratuarın uzmanı tarafından onaylanmalı ve ilgili dış laboratuara ait dış ve iç kalite kontrol sonuçlarını da temin etmelidir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İzmir Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreterliği-İhale Salonu-Sümer Mh. 453 Sk. No.2 Konak/İzmir

b) Tarihi ve saati

:

22.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA OLAN ÜRÜNLER İLE İLGİLİ OLARAK TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL BİLGİ BANKASI BARKOD NUMARALARI İLE TEDARİKÇİLER VE BAYİLERİN BAYİ ONAYLARININ BULUNMASI ZORUNLUDUR. BAYİ TANIMLAYICI NUMARALARININ VE ÜRÜNLERİN UBB ÇIKTILARININ İHALE DOSYASINDA BULUNMASI ZORUNLUDUR.TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA OLMAYAN ÜRÜNLER İLE İLGİLİ OLARAK TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA OLMADIĞINA DAİR BEYANLARINI TEKLİF ZARFI İÇİNDE SUNACAKLARDIR.EKSİKLİĞİ HALİNDE TEKLİF DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.
İSTEKLİLER TEKLİFLERİNİ HÜAP ÜZERİNDE BULUNAN KİK İHALE YAZILIM PROGRAMINDA HAZIRLAYARAK CD ORTAMINDA DOSYALARINDA BULUNDURACAKLARDIR. EKSİKLİĞİ HALİNDE TEKLİF DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) İstekliler teknik şartname maddelerini ayrı ayrı Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevap "......... marka, ......... model, ........... cihazı ve ......... kitlerine ait teknik şartnameye uygunluk belgesi" başlığı altında teklif veren isteklinin antetli kağıdına yazılmış ve yetkilisi tarafından imzalanmış olacaktır. Bu cevaplar ibraz edilecek orjinal dökümanlardaki veriler ile karşılıştırıldığında herhangi bir faklılık olursa istekli ihale dışı bırakılacaktır.

b) Cihaz ve kitlere ait orjinal katalog, broşür, fotoğraf ve tüm teknik dökümanlar verilecektir. Teknik şartnamede yer alan tüm hususların üretici firma, orjinal katalog ve dökümanları ile belgelendirilecektir. Orjinal katalog üzerinde teknik özelliği cevap teşkil edecek şekilde hangi özelliğe cevap oluşturduğunu anlaşılması için altı renkli kalemle çizilerek yan tarafına teknik şartnamedeki ilgili numara yazılacaktır.Ayrıca teklif edilen ürünlere ilişkin Türkçe katalog teklif ile birlikte sunulacaktır.

c-DEMONSTRASYON: İhale veya Muayene Komisyonu teknik şartnamenin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin gerekli görmesi halinde isteklilerden “Teknik Şartname’de belirtilen herhangi bir cihazla ilgili” tüm masraflar istekliye ait olmak kaydıyla demonstrasyon isteyebilecektir. İhaleye katılan ve teklifi geçerli bulunan firmalar gerekli görülmesi halinde demoya çağrılacaktır. Demonstrasyona katılım yeri, tarih ve saati ayrıca ihale sonrasında isteklilere yazılı olarak bildirilecektir. İsteklilerden demo yazısının tebliğinden itibaren en az 5 iş günü içerisinde demoya hazır olmaları istenecektir. İstekliler demonstrasyona teknik şartnamede belirtilen tüm hususları gösterecek şekilde tüm donanım, cihaz ve malzemeleriyle hazır olarak geleceklerdir. Demo devam ederken değerlendirilen maddelerin yapılamaması durumunda o maddeler tekrar değerlendirmeye alınmayacaktır. Demo yapılması neticesinde teklifte sunulan herhangi bir madde veya alt maddelerin Teknik Şartnameye uygun olmadığının tespiti halinde istekli ihale dışı bırakılacaktır. Demo sonucunda en az bir komisyon uzman üyesinin ve firma yetkililerinin imzalayacağı demonstrasyon tutanağı düzenlenecek olup demo tutanağı taraflarca imzalanacaktır. Demo tutanağının isteklilerce imzalanmaması halinde yine bu husus demoya katılan komisyon üyesi/üyeleri tarafından ayrı bir tutanakla tespit edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Döküman Satış Bedeli İdaremizin Halk Bankası İzmir Şubesi nezdindeki TR390001200943000005000030 İBAN Nolu Hesabına (Firma Bilgileri ve Vergi Numarası belirtilerek) döküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte Sümer Mah. 453 Sok. No: 2 Konak /İZMİR adresindeki İzmir İli Kuzey Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Biriminden İhale Dökümanı alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İzmir Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreterliği-Satınalma Birimi- Sümer Mah. 453 Sok. No: 2 Konak /İzmir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR