Yazdır

ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HST.

Cerrahi sütur alım işi ihale edilecektir

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00495710
Şehir : Ankara / Altındağ
Semt-Mahalle : PLEVNE MAH. / ALTINDAĞ
Yayınlandığı Gazeteler

SONSÖZ 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.K.H.K Sağ. Bil. Ü. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI Ulucanlar / Ankara
Niteliği, Türü, Miktarı : CERRAHİ SÜTUR ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Tarihi : 20.12.2016 10:00
İhale Kayıt No : 2016/506297
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C. S.B T.K.H.K. SAĞ. BİL. Ü. ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

102 KALEM CERRAHİ SÜTUR ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/506297

1-İdarenin

a) Adresi

:

PLEVNE CADDESİ ULUCANLAR ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3125953362 - 3123624933

c) Elektronik Posta Adresi

:

ankhastsatinalma@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

CERRAHİ SÜTUR ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

T.K.H.K Sağ.Bil.Ü. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Sarf Deposu

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici malı 3(üç)Aylık periyotlar halinde teslim edecektir.İdarenin ihtiyacı durumunda 3(üç)aylık periyota bağlı kalınmaksızın Telefon faks veya mail ile yapılan siparişler en geç 10 (On) iş günü içerisinde Hastane Tıbbi Sarf Deposunun göstereceği yere teslim edilecektir. Sözleşme süresi 31.12.2017 Tarihine kadardır.Malzemenin tamamı 31.12.2017 Tarihine kadar teslim alınacaktır.Yüklenici kendi isteği doğrultusunda idarenin talebi olmadan herhangi bir malı teslim edemez. (Malzeme teslimatı sırasında firma yetkilisi veya firma tarafından görevlendirilen sorumlu kişi tarafından teslimat yapılacaktır.)


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.K.H.K Sağ. Bil. Ü. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI Ulucanlar / Ankara

b) Tarihi ve saati

:

20.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin kapsamında olan ürünlerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve onaylı olması zorunludur. İhale teklif zarfında isteklilerin teklif ettikleri ürünlerin İhale tarihi itibarı ile;
a) TİTUBB’da kayıtlı ve T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir,her kaleme ait Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış onaylanmış ürün numarasını gösteren çıktıyı belgelendirecektir.
b)İstekli ithalatçı veya üretici ise firmasının,T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğunu, yetkili satıcı ise bayi olduğunu gösteren Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış çıktıyı belgelendireceklerdir.(Sundukları belge, ana bayi tanımlayıcı numarasını gösteren internet çıktısı olacaktır.)
NOT: Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı olacaktır.Bu beyan olan ürünler için “a” ve “b” maddelerindeki belgeler aranmayacaktır.Kapsam dışında olduğu belirtilmeyen malzemeler UBB kapsamında sayılacağından UBB ile ilgili istenen belgelerin verilmesi zorunludur.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler ihale konusu her kalem için teknik şartnamede belirtilen miktarlarda numune getirecektir.(İhale saatine kadar) Teknik şartnamede numune sayısı belirtilmemiş ise en az 1(bir) adet numune getirilecektir.

Numuneler orijinal paketleri içerisinde olacaktır.Numune teslim etmeyen isteklilerin,numune vermedikleri kalem/kalemler için teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Katalog ve/veya broşür gibi tanıtıcı belgeler,numune olarak değerlendirilmeyecektir.Her bir numunenin üzerine ihale sıra numarası,firma ve malzemenin adı etiketlenecek veya okunaklı biçimde yazılacaktır.İhale kalem sırası ile numune üzerindeki sıra numarası arasındaki uyumsuzluktan firma sorumludur.

Bütün numuneler firma adının ve ihale bilgilerinin yazılı olduğu bir paket içerisinde Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi "tıbbi sarf deposuna" teslim edilecektir.Kargo yoluyla yalnız il dışı numune teslimatları kabul edilecektir.Kargo ile yapılan numune teslimatlarında İdarenin tespiti ile teslim alınan miktarlar geçerli olacak Firmanın herhangi bir itirazı söz konusu olmayacaktır.Numuneler için 1 adet numune teslim tutanağı hazırlanacak,Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir.Bir nüshası teklif zarfı içinde olacaktır.İhale komisyonunca teslim edilen ürünün teknik şartname hükümlerini karşılayıp karşılamadığı kontrol edilecek olup,teknik şartname hükümlerini karşılamayan ürünlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.K.H.K Sağ. Bil. Ü. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI Ulucanlar / Ankara adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.K.H.K Sağ. Bil. Ü. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI Ulucanlar / Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR