Yazdır

DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Cerrahi el aleti alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496080
Şehir : Diyarbakır
Yayınlandığı Gazeteler

DİYARBAKIR OLAY 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GÜNEYDOĞU GÜNCEL 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 06.12.2016 14:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 2 (İki) Kısım Cerahi el aletleri Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/516026
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TOPLANTI ODASI
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

2 KISIM CERRAHİ EL ALETLERİ (PLASTİK CERRAHİ VE KALP DAMAR CERRAHİ) ALIMI

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

2 Kısım Cerrahi El Aletleri (Plastik Cerrahi ve Kalp Damar Cerrahi) Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/516026

1-İdarenin

a) Adresi

:

ÜÇKUYULAR ELAZIG YOLU ÜZERI 10.KM. KAYAPINAR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası

:

4122580060 - 4122580058

c) Elektronik Posta Adresi

:

diyarbakireah1@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 (İki) Kısım Cerahi el aletleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DEMİRBAŞ AMBARI

c) Teslim tarihi

:

iŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN İDARENİN TALEP YAZISININ İSTEKLİLERE TEBLİĞ EDİLMESİNDEN İTİBAREN 40 GÜN İÇİNDE MALZEMELER TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TOPLANTI ODASI

b) Tarihi ve saati

:

06.12.2016 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Teklif edilen kısma ait her bir kalem için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını Ulusal Bilgi Bankası İnternet sitesinden alınmış kayıt formu belgesi ile belgeleyeceklerdir . Aynı zamanda TITTUB çıktılarının her biri firma yetkilisi tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olmalıdır. Kapsam dışı olan kalemler için firma beyanı kabul edilecek ancak ihale komisyonu istediği taktirde, istekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasından kapsam dışı olduğuna dair belgeyi ihale tarihli olarak komisyona sunmak zorundalar.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) İstekliler teklif edecekleri kısımlara ait teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak cevap vereceklerdir.

b)İstekliler Teklif verdikleri kısımda yer alan kalem sayılarının en az %20'si kadar ve Teknik Şartnamede belirtilen kalemlerin numunesini ihale komisyonuna en geç ihale saatine kadar teslim edilecektir. Numune verilmeyen kalemler için ise katalog veya prospektüs veya kullanım klavuzu vb. sunacaklardır.. Ayrıca İhale komisyonu İhaleden sonra ihtiyaç duyması halinde kısım ile alakalı olarak herhangi bir kalemin numunesini isteme hakkına sahiptir. Numune talep yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 5(beş) iş günü içerisinde ihale komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ İDARİ KAT SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR