TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

Cerrahi alet alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00560965
Şehir : Edirne / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

EDİRNE HABER 07.03.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/99980
Niteliği, Türü, Miktarı
:
301 Kalem 11 Kısım Cerrahi Alet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
07.04.2017 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
T.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi İhale Salonu Balkan Yerleşkesi / EDİRNE
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

CERRAHİ ALET ALIMI 301 KALEM 11 KISIM
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ


Cerrahi Alet Alımı 301 Kalem 11 Kısım alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/99980

1-İdarenin
a) Adresi : BALKAN YERLESKESI 1 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : ********** - **********
c) Elektronik Posta Adresi : donersermaye@trakya.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 301 Kalem 11 Kısım Cerrahi Alet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hastanesi Ayniyat Saymanlığı gözetiminde, hastanenin ilgili birimine
c) Teslim tarihi : T.Ü. Hastanesi Ayniyat Saymanlığı gözetiminde ilgili birimlere sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60 takvim günü içerisinde kesin kabulu yapılmış şekilde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : T.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi İhale Salonu Balkan Yerleşkesi / EDİRNE
b) Tarihi ve saati : 07.04.2017 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1.İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin tamamının Titubb kaydının olduğunu, işlemlerinin tamamlandığının ve ubb kodunu gösteren belgeleri ihale teklif dosyasında sunmak zorundadırlar.
2. İstekliler teklif ettikleri ürünlerle ilgili (ithalatçı veya imalatçı olmaları durumuda dahil) satış yapmaya yetkili olduklarını gösterir titubb kayıtlarını ihale teklif zarfında sunmalıdırlar.(İsteklilerin bayilik başvuru ekranı çıktıları kabul edilmeyecek olup bayilik kayıtlarının tamamlandığını gösterir belgeleri sunmakla yükümlüdürler.)
3. Teklif veren istekliler yukarıda yazılı şartları kabul etmiş sayılır. İhale sonrasında veya daha sonrasında evraklarında hata, titubb kayıtlarında sorun tespit edilmesi(ihale tarihi itibari ile kayıtlarının olmaması, bayilik onayının bulunmaması, sgk onayının yapılmamış olması vb.) durumunda oluşabilecek her türlü maddi zarar(sgk kesintisi vb.) yüklenici sorumluluğunda olup zararın tamamını karşılamakla yükümlüdür.
-667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 8. maddesi gereğince İstekliler firma yetkili temsilci veya temsilcilerinin(Limited Şirketlerde Mesul Müdür veya Müdürlerin, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu ve varsa Mesul Müdür veya Müdürlerin, Kollektif ve Komandit Şirketler ile Şahıs firmalarında ortakların) ve vekaleten ihale dosyasında imzası bulunan personellerinin "son 10 gün içerisinde alınmış Adli Sicil Kayıtlarını*"ihale teklif zarflarında sunmalıdırlar.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif veren istekliler teklif ettikleri kısımlar için en az 3 farklı cerrahi aleti numune olarak ihale öncesinde ihale komisyonuna tutanak karşılığı teslim edeceklerdir. İdare gerekirse ihale sonrasında ücretsiz demo isteme hakkına sahiptir. İhale sonrasında teslim edilen numuneler ( her kısım için asgari 3 farklı cerrahi alet) karar vermede yeterli gelmemesi durumunda 7 takvim günü içerisinde teslim edilmek şartı ile ek numune talep edilebilir.
İstekliler; Teklif verdikleri kısımları kapsayan tüm kalemleri gösterir katalogları(kurum ve noter onayından muaf) ve teknik şartnameye madde madde cevaplarını ihale teklif zarfı içinde ihale komisyonuna sunmalıdırlar.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Satınalma Bürosu Balkan Yerleşkesi / EDİRNE adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Edirne Şubesinin TR480001000097320801135002 nolu hesabına ARDA V.D. ********** yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Satınalma Bürosu Balkan Yerleşkesi / EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR