DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Cerrahi alet alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00493196
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZGÜR KOCAELİ 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DERİNCE EKSPRES 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/502538
Niteliği, Türü, Miktarı
:
KBB KLİNİĞİ İÇİN 3 KISIM CERRAHİ ALET ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
02.12.2016 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
S.B.Ü. KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- İBNİ SİNA MAH. LOJMAN SOK. SOPALI MEVKİİ 41900 DERİNCE/KOCAELİ-
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KBB KLİNİĞİ İÇİN 3 KISIM CERRAHİ ALET ALIMI

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-KOCAELİ DERİNCE SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
KBB KLİNİĞİ İÇİN 3 KISIM CERRAHİ ALET ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/502538

1-İdarenin

a) Adresi

:

Ibni Sina Mah. Sopali Mevkii 0 41900 DERİNCE/KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2623178000 - 2622335534

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalmakdeah@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

KBB KLİNİĞİ İÇİN 3 KISIM CERRAHİ ALET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

S.B.Ü. KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- İBNİ SİNA MAH. LOJMAN SOK. SOPALI MEVKİİ 41900 DERİNCE/KOCAELİ- SARF MALZEME DEPOSU

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 45 gün içerisinde yüklenici teslimatı hastanemiz Sarf Malzeme Deposuna yapacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

S.B.Ü. KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- İBNİ SİNA MAH. LOJMAN SOK. SOPALI MEVKİİ 41900 DERİNCE/KOCAELİ-

b) Tarihi ve saati

:

02.12.2016 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1-İstekliler teklif ettikleri malzemelere ait Sağlık Bakanlığından onaylı UBB çıktılarını ihale dosyasında sunacaktır. UBB çıktıları üzerinde teklif verilen kaleme ait sıra numarası yazılı olacaktır. UBB çıktısı olmayan kaleme ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2-Firmalar sözleşmeye gelirken, teklif vermiş oldukları kalemlere ait fiyatlarını HUAP KİK İHALE BİLDİRİM YAZILIMI üzerinden giriş yaparak , bu yazılımdan alacakları XML uzantılı dosyayı CD ye yükleyerek , CD yi sözleşmeye gelirken getireceklerdir.

3-Firmalar birim fiyat teklif cetvellerinde, UBB ve SUT kodlarını belirtmek zorundadırlar.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teknik doküman (Katalog, CD, fotoğraf v.s.) teklif dosyası ile birlikte Türkçe yada Türkçe tercümeli olarak verilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - SATINALMA SERVİSİ adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini HALK BANKASI İZMİT ŞUBESİ TR 35 0001 2009 4430 0005 0001 34 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar S.B.Ü. DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- SATINALMA SERVİSİadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar: İhale Komisyonu teklifleri değerlendirme aşamasında demonstrasyon isteme hakkına sahiptir. Demonstrasyona lüzum görülür ise, demonstrasyon talebi yazılı tebligatla bildirilerek istekliden 5 (beş) iş gününde demonstrasyon yapması istenecektir. Demonstrasyon için gösterilecek cihaz teklif edilen ürünle aynı marka ve model olmalıdır. Tüm masraflar istekliler tarafından karşılanacaktır. İstekliler teklif vermekle bu şartı baştan kabul ederler.Demonstrasyon işlemini gerçekleştirmeyen istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Malzemeler (2 iki yıl) Garanti belgeleriyle birlikte teslim edilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR