Yazdır

MANİSA MERKEZEFENDİ DEVLET HST.

Cerrahi Alet Alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00491976
Şehir : Manisa
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MANİSA 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 20.12.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 6 KISIM ( 173 KALEM ) CERRAHİ ALET ALIMI İŞİ
İhale Kayıt No : 2016/500442
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

CERRAHİ ALET SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ-MANİSA MERKEZ EFENDİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU


CERRAHİ ALET ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2016/500442

1-İdarenin

a) Adresi: MERKEZ EFENDI MAH. IZMIR CAD. 289 45010 MANİSA MERKEZ/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası: 2364442008 - 2362346026

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: 6 KISIM ( 173 KALEM ) CERRAHİ ALET ALIMI İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Ambarı

c) Teslim tarihi: İdarenin sözleşmeyi imzalamasını mütakip işe başlama tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde ilgili idarenin deposuna uygun şekilde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati: 20.12.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Cerrahi aletlerin metal karışım oranları ve üretimde kullanılan çeliğin uluslararası DIN58298/2010 normlarında belirtilen HRC Rockwell standartlarına göre sertlik derecesi, üretici fabrika tarafından düzenlenen ve üreticinin bulunduğu ülke noterlik ve apostil tasdiklerini taşıyan beyanı ile belgelenecek ve bu belge teklif dosyasında içerisinde sunacaklardır.

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Teklif edilen malzemeler (konteynerler ve tel sepetleri hariç) T.C. İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası´na (TITUBB) kayıt belgesine haiz olmalı ve TITUBB´da "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır.'' ibaresi bulunmalıdır ve bu husus ihalede de belgelendirilmelidir. Sağlık Bakanlığı onayı en geç ihale tarihi itibari ile olmalıdır. Teklif veren isteklilere verilmiş yetki belgesi de teklife eklenecektir. ( TITUBB bayi bilgi formu)

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

A) Teklif veren İstekliler ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ihale tarih ve saatine kadar teknik şartname eki'ndeki Numune Listesinde yer alan ürünleri ihale komisyonuna bir tutanakla teslim edeceklerdir.Söz konusu numune üzerine firma ismini ve sıra numarasını belirten etiket yapıştırılmış şekilde olacaktır.
B) Teklif veren firma teklif ettikleri ürünlerin orijinal kataloglarını teklif dosyasında sunacaklardır. Teklif edilen her malzeme orijinal katalogunda ayrı ayrı gösterilecektir.
C) Firmalar teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve teknik şartnameye göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “…………..marka cerrahi alet teklifimizin teknik şartnameye uygunluk belgesi” başlığı altında teklifle beraber verecektir.
TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP

Sıra

No

Referans

Katalog

No

Teklif Edilen

Ürün

Katalog No

Teklif

Edilen

Marka

Ürün

Açıklaması

Miktar

Teklif Edilen

Ürüne Ait

Katalog
Sayfa No

Ürün

Barkod No

D) Teklif edilecek ürünlere ait menşei belgesi teklif ile birlikte verilmelidir.

E)İhale komisyonu teklif edilen kısımlar için firmanın sunduğu numuneleri teknik şartname maddeleri çerçevesinde inceleyecek olup, uygun olmayan malzemelere değerlendirme dışı bırakma hakkına sahiptir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Manisa Merkez Efendi Mah. İzmir Yolu Cad. No:289/B MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR