İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BAYRAMPAŞA ÇEVİK KUVVET ŞUBE MÜD.

Canlı görüntü aktarım sistemi alımı yapılcaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00717525
Şehir : İstanbul / Bayrampaşa
Yayınlandığı Gazeteler

İSTANBUL 08.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/635447
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4(Dört) İş Kalemi 4.5G ile Canlı Görüntü Aktarım Sistemi alımına ait iş miktarı Teknik Şartnamenin icmal listesinde yer almaktadır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Bayrampaşa yerleşkesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.12.2017 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ORTA MAHALLE TÜMEN SOKAK No:5 34030 BAYRAMPAŞA İSTANBUL Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

CANLI GÖRÜNTÜ AKTARIM SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
BAYRAMPAŞA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ(ÇEVİK KUVVET) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4,5G ile Canlı Görüntü Aktarım Sistemi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/635447

1-İdarenin
a) Adresi : ORTA MAHALLE TÜMEN SOKAK 4 34030 --- BAYRAMPAŞA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2125679994 - 2125673146
c) Elektronik Posta Adresi : resulozturkrv@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4(Dört) İş Kalemi 4.5G ile Canlı Görüntü Aktarım Sistemi alımına ait iş miktarı Teknik Şartnamenin icmal listesinde yer almaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Bayrampaşa yerleşkesi
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip 1 takvim günü içerisinde işe başlanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ORTA MAHALLE TÜMEN SOKAK No:5 34030 BAYRAMPAŞA İSTANBUL Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 29.12.2017 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teknik Şartnamenin tamamı ile ilgili cevaplar Teknik Şartname madde sıralamasına uygun olarak cevaplanacak ve her sayfası imzalı, kaşeli ve türkçe dilinde hazırlanmış olacaktır. Teklifle birlikte sunulacak Teknik Doküman, broşür ve kataloglar Türkçe veya İngilizce olacaktır.
-Firma teklif ile birlikte teklif ettiği cihazların marka ve modeline ait genel olarak tanıtımını, broşürünü, kullanım kitabını CD/DVD ortamına kaydedilmiş olarak1 bir)set verecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
4.5G ile Canlı Yayın Görüntü Aktarım Sistemi, Canlı Yayın ve Dosya Transfer Sistemi, 3G Canlı Yayın Aktarım Sistemi vb Görüntü Aktarım Sistemleri

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı MAL MÜDÜRLÜKLERİNE YATIRILACAK DÖKÜMAN BEDELİ KARŞILIĞINDA ALINACAK MAKBUZ İLE ORTA MAHALLE TÜMEN SOKAK No:5 34030 BAYRAMPAŞA İSTANBUL Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Satınalma Büro adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ORTA MAHALLE TÜMEN SOKAK No:5 34030 BAYRAMPAŞA İSTANBUL Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR