ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASKİ)

Boru (ductile) alım ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00635472
Şehir : Adana / Seyhan
Yayınlandığı Gazeteler

KENT 17.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/338798
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Kozan Turgutlu Köyü İsale hattında (5200 mt) ve Pozantı Fındıklı mahallesinde (3500 mt) Ø150’lik Ductile Boru Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
14.08.2017 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Cemalpaşa Mah. Ethem Ekin Sok. No:16 Seyhan / ADANA Aski Genel Müdürlüğü Hizmet Binası 1. kat Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BORU (DUCTİLE) SATIN ALINACAKTIR

ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İçme suyu Arıza Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere Q150'lik Ductile Boru Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/338798

1-İdarenin

a) Adresi

:

Cemalpaşa Mah. Ethem Ekin Sok. No: 16 01120 SEYHAN/ADANA

b) Telefon ve faks numarası

:

********** - **********

c) Elektronik Posta Adresi

:

ticaret@adana-aski.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kozan Turgutlu Köyü İsale hattında (5200 mt) ve Pozantı Fındıklı mahallesinde (3500 mt) Ø150’lik Ductile Boru
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Kozan Turgutlu Köyü (5200 mt), Pozantı Fındıklı Mahallesi (3500 mt) olarak teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

30 takvim Günü İçerisinde Malın Tamamı Teslim Edilecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Cemalpaşa Mah. Ethem Ekin Sok. No:16 Seyhan / ADANA Aski Genel Müdürlüğü Hizmet Binası 1. kat Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

14.08.2017 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teknik şartnamede yer alan tüm teknik hususlar için teklif edilen boru kaplamaları, borular ve contalar ayrı ayrı ele alınarak detaylı şekilde teknik değerleri tablolar teklif ile birlikte verilecektir.
Ductile Döküm Boru Kimyasal analiz sonuçları, Nodüler dağılımı, sertliği, et kalınlığı, ağırlığı, iç ve dış kaplamaların tüm fiziksel ve kimyasal analizleri, Contaların özellikleri, çekme deneyleri, hidrostatik test altındaki sonuçlar her parça için açıkça teklifinde belirtilmelidir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı ASKİ Genel Müdürlüğü İşletme Tesisleri (Şantiye) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Cemalpaşa Mah. Ethem Ekin Sok. No:16 Seyhan / ADANA Aski Genel Müdürlüğü Hizmet Binası 1. kat Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR