PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Biyosidal ürün satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00700968
Şehir : Denizli / Pamukkale
Yayınlandığı Gazeteler

HİZMET 15.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2017/581121
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
6 KALEM BİYOSİDAL ÜRÜN Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.12.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İncilipınar Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı No:234 Pamukkale/ DENİZLİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


BİYOSİDAL ÜRÜN SATIN ALINACAKTIR

PAMUKKALE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


BİYOSİDAL ÜRÜN alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/581121

1-İdarenin
a) Adresi : İncilipınar Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı No: 234 PAMUKKALE/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası : 2582137667 - 2582117300
c) Elektronik Posta Adresi : pamukkale@pamukkale.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 KALEM BİYOSİDAL ÜRÜN
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Deliktaş Mahallesi 1988/2 Sokak No:43 adresine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 15 gün içerisinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İncilipınar Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı No:234 Pamukkale/ DENİZLİ
b) Tarihi ve saati : 08.12.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- Biyosidal ürünler T.C Sağlık Bakanlığı tarafından, halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış veya aynı amaçla ithaline izin verilmiş olmalıdır. Sağlık Bakanlığı onaylı ruhsat ve etiket örneği belgelerinin aslı, aslı idarece görülmüştür onaylı belgeler veya noter tasdikli sureti ihale dosyasında ibraz edilecektir.

2- Yüklenici firmalar,biyosidal ürünlerin ruhsat sahibi olmalı veya ihale tarihi itibariyle geçerli olacak şekilde üretici firmadan alınmış aslı veya aslı idarece görülmüştür onaylı satış yetki belgeleriniihale dosyasında sunulmalıdır.

3- Biyosidal ürünlere ait üretici firma veya ruhsat sahibi veya ithalatçı firma tarafından verilmiş olan ürün garanti belgelerinin aslı / noter onaylı suretleri veya aslı idarece görülmüştür onaylı suretleri ihale dosyasında sunulmalıdır.

4- İnsektisitlerin yapısında bulunan aktif maddeleri üreten firmaların; bileşimi yapan ya da pazarlayan firmaya verdiği aktif madde garanti belgesi, ihale dosyasında sunulmalıdır.

5- Ürün güvenlik bilgi formu (MSDS) ve biyosidal ürünlerin spesifikasyon belgeleri ihale dosyasına ilave edilecektir.

6- Toksikolojik ve ekotoksikolojik raporlar Akut oral LD50, Akut Dermal LD50, Akut Oral İnhalasyon LC50, yüz, göz irritasyon ve hassasiyet testleri tam çalışma olarak orijinal dilinde ve Türkçe olarak okunaklınoter tasdikli tercüme yapılmış suretleri ihale dosyasında sunulmalıdır.

7- Türkçe olmayan evrakların okunaklı noter tasdikli tercüme yapılmış suretleri ihale dosyasında sunulmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR