Yazdır

ANTALYA TÜRKİYE KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Bilişim malzemesi satın alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00453882
Şehir : Antalya / Muratpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ MANŞET 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 09.11.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer : Üçgen Mah. Abdi İpekçi Cad No:13 Muratpaşa Antalya / Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Satın Alma İhale Salonu
Niteliği, Türü, Miktarı : Kepez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve AMATEM ihtiyacı 14 kalem Bilişim Malzemesi Alımı  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/418234
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

ANTALYA KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

BİLİŞİM MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/418234

1-İdarenin

a) Adresi

:

Üçgen Mah.Abdi İpekçi Cad.No:13 07040 MURATPAŞA/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2422456000 - 2422456099

c) Elektronik Posta Adresi

:

antalyakhbsatinalma@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kepez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve AMATEM ihtiyacı 14 kalem Bilişim Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Genel Sekreterliğimize bağlı sağlık tesislerine

c) Teslim tarihleri

:

Tesislerin talebinin tebliğine müteakip 30 (otuz) gün içerisinde teslimatı yapılacaktır. Montaj gerektiren ürünlerde montaj süresi bu süreye dahildir. İdare, ihtiyaç ve stok durumuna göre tesisler arasında malzeme aktarımı yapabilir, bu durum yükleniciye bildirildikten sonra teslimat bu doğrultuda yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Üçgen Mah. Abdi İpekçi Cad No:13 Muratpaşa Antalya / Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Satın Alma İhale Salonu

b) Tarihi ve saati

:

09.11.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

* Teklif edilen ürünlerin Marka ve Model ve ürün özelliklerinin belirtildiği belge ya da belgelerin teklif ekinde verilmesi zorunludur.

* Bilgisayar tip 1 (Masaüstü) kaleminde sistemi oluşturan aşağıda tabloda belirtilen bileşenlerin dolar veya Türk Lirası bazında fiyatlarının verilmesi veya yükümlü olduğu süre boyunca ücretsiz karşılanacağının belirtilmesi zorunludur. Yüklenici bu yedek parça fiyat teklifi en az 5 (Beş) yıl süre ile geçerli olacaktır. Bir bilgisayar için gerekli yedek parçaların toplam fiyatı,Bilgisayar (Masaüstü) için teklif edilen birim fiyatın Merkez Bankasının ihale tarihinden önceki son 5 iş günü ortalamasının dolar döviz satış kuruna göre Türk Lirasına çevrilmiş veya Türk Lirası olarak verilen tutarın % 130 'undan (Yüzde Yüz Otuz) fazla olamaz.Bu tutarın üstünde olan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Yüklenicinin parça temin etmekle yükümlü olduğu süre boyunca temin edeceği parça fiyatlarında indirim olması veya piyasa koşullarında daha ucuzunun bulunması durumunda indirimli fiyatlar idareye yansıtılacaktır.

S.N.

Malzeme Adı

Adet

Fiyat

1

Anakart

1

2

İşlemci+Fan

1

3

Bellek

1

4

Harddisk

1

5

Kasa

1

6

Power Supply

1

7

DVD Sürücü

1

8

Ekran Kartı

1

9

Klavye

1

10

Mouse

1

11

Diğer

1

Toplam


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Doküman ücreti Halk Bankası Antalya Şb. TR04 0001 2009 5700 0004 0000 84 nolu iban hesabına yatırıldıktan sonra Antalya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi ve ya https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Antalya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği evrak kayıt servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR