Yazdır

ZONGULDAK TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı sistemleri, iklim algılama, kontrol sistemi satın alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00452479
Şehir : Zonguldak
Yayınlandığı Gazeteler

HALKIN SESİ 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 07.11.2016 15:00
İhale Kayıt No : 2016/406875
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : Bilgisayar, Yazıcı, Tarayıcı Sistemleri, Ağ Anahtarları, Güç Kaynağı ve İklim Algılama, Kontrol, Veri Toplama Sistemi Alımı  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Alt Birimi : TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TTK) SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhalenin Yapılacağı Yer : TTK Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No:2 67040 Zonguldak / Türkiye
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

BİLGİSAYAR, YAZICI, TARAYICI SİSTEMLERİ, AĞ ANAHTARLARI, GÜÇ KAYNAĞI VE IKLİM ALGILAMA, KONTROL, VERİ TOPLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TTK) SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

9 Kalem Bilgisayar, Yazıcı, Tarayıcı Sistemleri, Ağ Anahtarları, Güç Kaynağı ve Iklim Algılama, Kontrol, Veri Toplama Sistemi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/406875

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yayla Mahallesi Baglik Caddesi.Ihsan Soyak Sokak 2 67090 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası

:

0372 2594719-2594707 - 3722531273

c) Elektronik Posta Adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Bilgisayar, Yazıcı, Tarayıcı Sistemleri, Ağ Anahtarları, Güç Kaynağı ve İklim Algılama, Kontrol, Veri Toplama Sistemi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Türkiye Taşkömürü Kurumu APK Daire Başkanlığı (Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan SOYAK Sokak, No: 2 ZONGULDAK)

c) Teslim tarihi

:

Malzemeler 30 gün içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

TTK Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No:2 67040 Zonguldak / Türkiye

b) Tarihi ve saati

:

07.11.2016 - 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Masaüstü Bilgisayar teklif eden istekliler, Üretici firmanın Genel Müdürlük İl merkezinde (Zonguldak) yetkili teknik servisi bulunacak ve bu durum belgelendirilecektir. Yetkili servisin unvanı-adresini içeren yetki belgesi, üretici ve/veya distribütör firma tarafından düzenlenebileceği gibi üretici firma web adreslerinden alınacak bir çıktı olarak sunulabilecektir. Web sayfasından alınarak sunulacak belge, web adresini içermesi ve İdare tarafından doğrulatılması halinde geçerli olacaktır. Arıza onarım işlemleri, teklif veren firmanın bilgisi dahilinde anılan servis üzerinden gerçekleştirilecektir.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

- Masaüstü bilgisayar teklif eden istekliler, teklif edilen marka bilgisayar sisteminin TSE uygunluk belgesi veya üretici firmasına ait ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasını teklif dosyasında sunacaklardır.

- Üretici veya ithalatçı firmanın satış sonrası hizmetler için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi teklifle birlikte sunulacaktır.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Firmalar, teklif ettikleri ürünler için üretici ve/veya distribütör firmadan bu ihaleye özel satış ve teknik destek vermeye dair yetki belgelerini teklif dosyalarına ekleyeceklerdir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

- Teknik şartnamedeki tüm maddelere (3 ana madde ve alt maddeleri) sıra ile ve ayrıntılı olarak cevap verilecektir. Verilecek cevaplar yanlış anlaşılmaya meydan vermeyecek şekilde açık ve net olacaktır. Teknik şartnamede belirtilen özellikler ihtiyaca uygun asgari özellikler olup firmalar teklif edilen ürünün özelliklerini teknik şartname cevaplarında belirteceklerdir. Uygundur, sağlar, mevcut, olabilir vb. kısa cevaplar kullanılmayacaktır. Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri teknik şartnameye verilen cevaplarda 3.15. maddede belirtilecektir. Aksi durumda değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Her kalem ürün için teklifle birlikte tanıtıcı katalog verilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TTK Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No:2 67040 Zonguldak / Türkiye adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TTK Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No:2 67040 Zonguldak / Türkiye adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR