ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Beyaz eşya, mobilya, mutfak malzemesi, isıtıcı ve telefon malzemesi mal alımı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00498730
Şehir : Ankara / Yenimahalle
Yayınlandığı Gazeteler

SONSÖZ 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/486408
Niteliği, Türü, Miktarı
:
25 adet Buzdolabı, 40 adet Su Sebili, 50 adet Portmanto, 50 adet Telefon, 150 adet Elektrikli Radyatör, 130 adet Elektrikli Semaver, 40 adet Tost Makinası, 50 adet Elektrikli Ocak, 2 adet Çay Kazanı (2 Demlikli) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
19.12.2016 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Tahakkuk Mali İşler Şube Müdürlüğü Satınalma Birimi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat Caddesi No: 62 Yenimahalle/ ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BEYAZ EŞYA, MOBİLYA, MUTFAK MALZEMESİ, ISITICI VE TELEFON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Beyaz Eşya, Mobilya, Mutfak Malzemesi, Isıtıcı Ve Telefon Malzemesi Mal Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/486408

1-İdarenin

a) Adresi

:

Mehmet Akif Ersoy Mah. Bağdat Cad. No: 62 YENİMAHALLE/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3125924400 - 3125924477

c) Elektronik Posta Adresi

:

asmihale@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

25 adet Buzdolabı, 40 adet Su Sebili, 50 adet Portmanto, 50 adet Telefon, 150 adet Elektrikli Radyatör, 130 adet Elektrikli Semaver, 40 adet Tost Makinası, 50 adet Elektrikli Ocak, 2 adet Çay Kazanı (2 Demlikli)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İl Sağlık Müdürlüğümüzün Güzelhisar Mah. 32. Sok. No: 5 (1631 Ada, 1 Parsel) Akyurt/ ANKARA adresinde bulunan İl Sağlık Akyurt Depoya Teslim edilecektir. Ancak, zorunlu hallerde İdarece teslimat adresinde daha sonradan yer değişikliği yapılabilir.

c) Teslim tarihi

:

1-365 günlük sözleşme süresi olan tüm kalemler, sözleşme imzalanmasına müteakip en geç 60 gün içerisinde tek parti halinde İdarenin deposuna bir tutanak veya sevk irsaliyesi (vb.) ile teslim edilecektir. 2- İdare, zorunlu hallerde teslimat adresinde değişiklik yapabilir. 3-Gecikme yaşanan her gün için 34 üncü maddeye göre işlem tesis edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Tahakkuk Mali İşler Şube Müdürlüğü Satınalma Birimi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat Caddesi No: 62 Yenimahalle/ ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

19.12.2016 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Mevcut malzemeler en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır. Satış sonrası garantiye ilişkin detaylar teknik şartnamelerde yer almaktadır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1- Tüm kalemler için: Teknik özelliklerin görülebileceği katalog, broşür, fotoğraf vb. doküman teklif zarfında sunulmalıdır.

2- Katalog, broşür, fotoğraf vb. lerinin üzerinde; teklif edilecek kalemin birden fazla marka/modelde çeşidi içermesi ve fiyat bulunmaması durumunda, teklif edilen ürün istekli tarafından işaretlenmek suretiyle kaşe ve imza edilecektir. Tarif edildiği şekilde olmayan durumlarda en üst marka/model teklif edilen ürün olarak kabul edilecektir.

3- -Teklif zarfında katalog, fotoğraf, broşür vb. dokumanı teklif zarfında sunmayan veya teknik şartnameye aykırı katalog, fotoğraf, broşür vb. dokuman sunan isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4- Teklif edilecek mallar için yetkili servis listesi teklif zarfında sunulmalıdır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Halk Bankası Ankara Batıkent Şubesi İban No:TR93 0001 2009 4570 0044 0000 04 hesabına açıklamalı (Döküman bedeli, İstekli/ firma adı, vergi numarası ve ihale kayıt numarası) olarak yatırılması ve İdarenin belirtilen adresinden dekont ibrazı ile döküman satın alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Tahakkuk Mali İşler Şube Müdürlüğü Satınalma Birimi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat Caddesi No: 62 Yenimahalle/ ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR