ODUNPAZARI BELEDİYE BŞK.

Beton yol malzemesi alımı ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00450883
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

SONHABER 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/412738
Niteliği, Türü, Miktarı
:
15.000 MT H= 22 CM'LİK LAMBA ZIVANALI BETON BORDÜR VE 30.000 M² H=8 CM'LİK KİLİTLİ BETON PARKE TAŞ ALIMI  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
ODUNPAZARI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞANTİYE BİNASI
İhale Tarihi
:
07.11.2016 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
ODUNPAZARI BELEDİYESİ YENİDOĞAN MAH. ÇAMKORU SOK. NO:4 ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BETON YOL MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

BETON YOL MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/412738

1-İdarenin

a) Adresi

:

ODUNPAZARI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI, YENIDOGAN MAH. ÇAMKORU SOK. 4 26000 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

:

**********-1231 - **********

c) Elektronik Posta Adresi

:

opihale@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

15.000 MT H= 22 CM'LİK LAMBA ZIVANALI BETON BORDÜR VE 30.000 M² H=8 CM'LİK KİLİTLİ BETON PARKE TAŞ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

ODUNPAZARI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞANTİYE BİNASI

c) Teslim tarihi

:

İHALE KONUSU MALLAR PEYDER PEY TESLİM ALINACAKTIR. GÜNLÜK MİNİMUM : 1000 METREKARE Prefabrik Beton Parke Temini (8 cm Kalınlıkta), 500 METRE Prefabrik Beton Bordür TEMİNİ TESLİM EDİLECEKTİR. 30 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİMAT TAMAMLANACAKTIR. TESLİMATLAR HAFTA İÇİ 08.00-17.00 SAATLERİ ARASINDA CUMARTESİ 08.00-13.00 SAATLERİ ARASINDA OLACAKTIR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

ODUNPAZARI BELEDİYESİ YENİDOĞAN MAH. ÇAMKORU SOK. NO:4 ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR

b) Tarihi ve saati

:

07.11.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil belgesi

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

d) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve Teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi

e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

İSTEKLİLERİN İMALATÇI İSE YUKARIDA BELİRTİLEN BELGELERDEN BİRİNİ KOMİSYONA SUNMALARI YETERLİDİR.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ MALLARA AİT AŞAĞIDA BELİRTİLEN STANDARDA İLİŞKİN YÜRÜRLÜKTEKİ BELGELERİ KOMİSYONA SUNACAKLARDIR.

a) BETON BORDÜR İÇİN TS 436 EN 1340

b) PREFABRİK BETON KİLİTLİ PARKE TAŞ İÇİN TS 2824 EN 1338

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ODUNPAZARI BELEDİYESİ 2. KAT ODA NO:18 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ODUNPAZARI BELEDİYESİ YENİDOĞAN MAH. ÇAMKORU SOK. NO:4 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2. KAT ODA NO:18 İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR