ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye flaması i·le t- shirt ve şapka satın alınacaktır

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00494631
Şehir : İstanbul / Üsküdar
Yayınlandığı Gazeteler

AYRINTILI HABER 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/496900
Niteliği, Türü, Miktarı
:
17 KALEM TÜRK BAYRAĞI ATATÜRK POSTERİ, BELEDİYE FLAMASI İLE T- SHİRT VE ŞAPKA ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
19.12.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 Kat:4 Üsküdar / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TÜRK BAYRAĞI ATATÜRK POSTERİ, BELEDİYE FLAMASI İLE T- SHİRT VE ŞAPKA SATIN ALINACAKTIR

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRK BAYRAĞI ATATÜRK POSTERİ, BELEDİYE FLAMASI İLE T- SHİRT VE ŞAPKA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/496900

1-İdarenin

a) Adresi

:

Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No: 35 Kat:4 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2165313000 - 2165313273

c) Elektronik Posta Adresi

:

isletmemudurlugu@uskudar.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

17 KALEM TÜRK BAYRAĞI ATATÜRK POSTERİ, BELEDİYE FLAMASI İLE T- SHİRT VE ŞAPKA ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HAKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNE PEYDER PEY TESLİM EDİLECEKTİR.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasından itibaren Üsküdar Belediye Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne 350 gün içinde pey der pey teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 Kat:4 Üsküdar / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

19.12.2016 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler Teknik şartnameye uygun olarak aşağıda belirtilen numuneleri ihale tarih ve saatine kadar idaremize (Üsküdar Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğüne) teslim edeceklerdir. İstekliler numune teslim ettiklerine dair “Numune Teslim Tutanağı” nın aslını teklif zarfı içerisinde sunacaklardır. Numune getirmeyen, numuneleri teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olmayan ve numune teslim tutanağının aslını teklif zarfı içerisinde sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İDAREYE TESLİM EDİLECEK TÜRK BAYRAĞI ATATÜRK POSTERİ, BELEDİYE FLAMASI İLE T- SHİRT VE ŞAPKA MALZEMELERİNE AİT NUMUNE LİSTESİ:

1 Adet Türk Bayrağı 70*100

1 Adet Türk Bayrağı 400*600

1 Adet Türk Bayrağı 50*75 Sopalı

1 adet Türk Bayrağı 100*150 Gönder Bayrağı

5 Metre İpe Dizili Türk Bayrağı ve Atatürk Posteri 50*70

1 Adet Atatürk Posteri 50*70

1 Adet Belediye Flaması Kumaşı 100*150

1 Adet Belediye Flaması Kumaşı 200*300

1 Adet Belediye Flaması Kumaşı 300*460

1 Adet Belediye Flaması Kumaşı 400*600

1 Adet Elde sallama Türk Bayrağı 50*70

5 Metre İpe Dizili Sıralı Türk Bayrağı 50*70

1 Adet Belediye Kırlangıç Flaması Kumaşı 50*180

6 Adet İpe Dizili Belediye Kırlangıç Flaması Kumaşı 40*100 (2 Renk)

6 Adet İpe Dizili Belediye Kırlangıç Flaması 40*100 (1 Renk)

2 Adet T-shirt

2 Adet Şapka

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR