Yazdır

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Basılı ve baskılı malzeme satın alma işi ihale ilanı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00451035
Şehir : İstanbul / Silivri
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRHABER 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 15.11.2016 11:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 1- 2.000 ADET BİLLBOARD BASKI (350X200) 2- 3.000 ADET STANDART DİJİTAL VİNİL AFİŞ (500X80) 3- 10.000 M2 DİJİTAL VİNİL AFİŞ 4- 2.000 M2 DİJİTAL VİNİL MECH AFİŞ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/388904
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS SALONU / UYGUN OLMAMASI HALİNDE İMAR MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

BASILI VE BASKILI MALZEME SATIN ALINACAKTIR

SİLİVRİ BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASILI VE BASKILI MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/388904

1-İdarenin

a) Adresi

:

Alibey Mahallesi Turgut Özal Bulvarı 3 34570 SİLİVRİ SİLİVRİ/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2127281541 - 2127272488

c) Elektronik Posta Adresi

:

meralturkmen@silivri.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1- 2.000 ADET BİLLBOARD BASKI (350X200) 2- 3.000 ADET STANDART DİJİTAL VİNİL AFİŞ (500X80) 3- 10.000 M2 DİJİTAL VİNİL AFİŞ 4- 2.000 M2 DİJİTAL VİNİL MECH AFİŞ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI VE / VEYA İDARENİN GÖSTERECEĞİ DİĞER ADRESLER

c) Teslim tarihleri

:

İhale konusu ürünler sözleşme süresi içerisinde idarenin talep ettiği ve siparişini verdiği zamanlarda peyderpey alınacaktır. Sözleşme aşamasında idare tarafından yükleniciye yıllık etkinlik takvimi verilerek iş programının aksamadan yürütülmesi sağlanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS SALONU / UYGUN OLMAMASI HALİNDE İMAR MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati

:

15.11.2016 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü matbaa, dergi, katalog, el ilanı, davetiye vb baskı işleri benzer iş kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR