Yazdır

İLLER BANKASI A.Ş.YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Akaryakıt satın alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00452978
Şehir : Ankara / Altındağ
Yayınlandığı Gazeteler

ANAYURT 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 11.11.2016 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer : İller Bankası Anonim Şirketi Dışkapı Hizmet Binası 0. Kat Konferans Salonu Ziraat Mahallesi 657. Sokak No: 14 Dışkapı-Altındağ/ANKARA
Niteliği, Türü, Miktarı : Kurşunsuz Benzin 95 Oktan: 15.000 lt Motorin (Diğer): 45.000 lt Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/402613
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

BANKAMIZ ARAÇLARI İLE JENERATÖRLERİ İÇİN AKARYAKIT

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bankamız Araçları ile Jeneratörleri İçin Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/402613

1-İdarenin

a) Adresi

:

ZIRAAT MAHALLESI 657. SOKAK 14 06053 DIŞKAPI ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3123033802 - 3123845783

c) Elektronik Posta Adresi

:

destekhizmetleri@ilbank.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kurşunsuz Benzin 95 Oktan: 15.000 lt Motorin (Diğer): 45.000 lt
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Bankamız Araçlarına; - En az bir tanesi Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan akaryakıt satış yerlerinden benzin ile motorin alım işi, Ayrıca;Jeneratörler için teslim yerleri: -Genel Müdürlük Hizmet Binası Kızılırmak mah. Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 Çukurambar Çankaya/ANKARA -Dışkapı Hizmet Binası Ziraat Mahallesi 657. Sok. No:14 Dışkapı-Altındağ/ANKARA -Macunköy Ek Hizmet Binası Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı Gimat Karşısı Macunköy-Yenimahalle/ANKARA -Kızılay Ek Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No:19 Kızılay-Çankaya/ANKARA

c) Teslim tarihleri

:

Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde peyder pey sözleşme bitimine kadar alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İller Bankası Anonim Şirketi Dışkapı Hizmet Binası 0. Kat Konferans Salonu Ziraat Mahallesi 657. Sokak No: 14 Dışkapı-Altındağ/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

11.11.2016 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

-5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuatları gereğince;
İstekli Akaryakıt Dağıtım Kuruluşu ise; Teklif sahibine, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitimi tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtımı Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösterir belgeyi,
İstekli Akaryakıt Kuruluşunun Bayiisi ise; Teklif sahibine, bayiisi olduğu kuruluşun verdiği ve iş bitimine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtımı Pazarlama Kuruluşu Bayilik Belgesi ve Sözleşmesi,
- İstekliye Enerji Piyasası Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitimine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,

- İsteklinin bağlı olduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İşyeri Açma İzin Belgesini

İdareye sunmak zorundadır. Belgelerin aslı veya idare tarafından "Aslı Görülmüştür" Onayı ile idareye teslim edilecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı İller Bankası Anonim Şirketi Bankacılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çukurambar-Çankaya/ANKARA adresine döküman bedeli yatırıldıktan sonra, İller Bankası A.Ş. Dışkapı Hizmet Binası Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 5. Kat İhale Grubu 519 Nolu Oda,Ziraat Mahallesi 657. Sok. No:14 Dışkapı-Altındağ/ANKARA adresinden temin edilecektir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İller Bankası Anonim Şirketi Dışkapı Hizmet Binası Giriş Kat Evrak Kayıt Odası, Ziraat Mahallesi 657. Sok. No: 14 Dışkapı -Altındağ / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR