BALTALİMANI POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Balık ve deniz ürünleri alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00495341
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 30.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/514837
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Balık ve deniz ürünleri alımı, ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
21.12.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü A Blok Konferans salonu  K.1Sakıpsabancı Cad.No:96 Baltalimanı Sarıyer İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü

BALIK VE DENİZ ÜRÜNLERİ ALINACAKTIR

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü-

Balık ve Deniz Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/514837

1-İdarenin

a) Adresi

:

Sakıpsabancı Cad.No:96 Baltalimanı Sarıyer/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

**********- **********

c) Elektronik Posta Adresi

:

İhale.iem@egm.go.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Balık ve deniz ürünleri alımı, ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim Yeri

:

Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü Sakıp Sabancı Cad.No:96 Baltalimanı Sarıyer İSTANBUL

c) Teslim tarihleri

:

Sözleşmemin imzalanmasına müteakip 05.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında İdarenin talebi üzerine peyder pey alım yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü A Blok Konferans salonu K.1Sakıpsabancı Cad.No:96 Baltalimanı Sarıyer İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

21.12.2016-14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3.İhale konusu malın satış faliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından verilmiş İşletme Onay Belgesi,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.Gerçek kişi olması halinde , noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.İstekli firma adına düzenlenmiş işletme kategorisi balıkçılık olarak alınmış Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilmiş işletme onay belgesi

4.3.2.Donuk et karides,donuk dil balığı,donuk tüp kalamar ve donuk natural kalamar ürünleri ile ilgili ihale tarihinden 3 gün önce numune getirilecek, getirilen ürünler fotoğraflanacak ve taahhütname imzalanacak, çekilen fotoğraflar ile taahhütname teklif zarfı içerisinde sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü Muhasebe ve Satınalma Büro Amirliği Sakıpsabancı Cad.No:96 Sarıyer İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü Muhasebe ve Satınalma Büro Amirliği Sakıpsabancı Cad.No:96 Sarıyer İSTANBUL adresine elden teslim dilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir..

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR