Yazdır

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Bakliyat ve tahıl ürünleri alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00491646
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNBOYU 26.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Kayıt No : 2016/498620
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Odası Ayazağa Yerleşkesi Rektörlük Binası Maslak/İSTANBUL
İhale Tarihi : 20.12.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 1.Kısım Bakliyat ve Tahıl Çeşitleri 12 kalem 2.Kısım Domates Salçası 1 kalem 3.Kısım Turşu Çeşitleri 2 kalem 4.Kısım Limon Suyu, Sirke ve Meyve Suyu 3 kalem  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ


İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğü mutfaklarında kullanılmak üzere Bakliyat ve Tahıl Çeşitleri, Domates Salçası, Turşu Çeşitleri, Limon Suyu, Sirke ve Meyve Suyu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/498620

1-İdarenin

a) Adresi

:

AYAZAGA KAMPÜSÜ 34469 MASLAK SARIYER/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2122853983 - 2122857155

c) Elektronik Posta Adresi

:

sksbask@itu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.Kısım Bakliyat ve Tahıl Çeşitleri 12 kalem 2.Kısım Domates Salçası 1 kalem 3.Kısım Turşu Çeşitleri 2 kalem 4.Kısım Limon Suyu, Sirke ve Meyve Suyu 3 kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

İTÜ Ayazağa Yerleşkesi 75. Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi Yemekhanesi merkez ambarına iş günü ve iş saatlerinde en geç sabah saat 10:00 da teslim edilerek istiflenecektir.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin noter tarafından tescil edilmesini müteakip 10.01.2017 tarihinde işe başlanıp, 31 Aralık 2017 tarihine kadar Teknik Şartnamenin 6.2. maddesine göre teslimat yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Odası Ayazağa Yerleşkesi Rektörlük Binası Maslak/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

20.12.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere;

1.ihaleye katılan istekli firmada, üretici firmaya/firmalara ait T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan İşletme Kayıt Belgesi aranacaktır. İşletme Kayıt Belgesi, faaliyet konusu, alım konusu malın/malların üretimini kapsayacaktır.

2.İhaleye sadece üreticiler ve doğrudan üretici firmadan mal temin eden satıcılar kabul edilecektir. İhaleye katılan istekli firma satıcı ise üretici firmadan/firmalardan ihalenin yapıldığı yıl aldığı, üretici firma kaşe ve imzası bulunan yetkili satıcı belgesi aranacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 70 TRY (Türk Lirası) karşılığı İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü Ayazağa Yerleşkesi Rektörlük Binası K:2 Maslak/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü Ayazağa Yerleşkesi Rektörlük Binası K:2 Maslak/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR