VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Aydınlatma malzemeleri alınacaktır

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00678563
Şehir : Van
Yayınlandığı Gazeteler

VANSESİ 12.10.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.10.2017 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş Ankara Temsilciliği Toplantı Salonu (Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi 608. Sokak No:4 Çankaya 06550 Ankara/Türkiye)
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
İHALE İLANI


2017.MLZ.İŞL.17 4 GRUP MUHTELİF AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.

1-Şirketin
a) Adresi :Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş
Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi 608.Sokak No:4 Çankaya 06550 Ankara/Türkiye
b) Telefon ve faks numarası :Tel: 0 (312) 491 87 29
Fax:0 (312) 491 86 22
Timur S. VURAL (Teknik Detaylar)
İlgili Personel : Göksel GÜNEY ( İhale Detayları)
c) Kayıtlı Elektronik posta adresi : vedas.satinalma@hs03.kep.tr
d) WEB :www.vedas.com.tr
2-İhale konusu
a) Niteliği, türü, miktarı : Mal Alımı
b) Malzemenin Teslim yeri : VAN, MUŞ, BİTLİS VE HAKKARİ İLLERİ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşme onayından itibaren
d) İşin süresi
e) İlan Yayın Tarihi
: Sözleşme onayından itibaren 60 gün
: 12/10/2017
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş Ankara Temsilciliği
Toplantı Salonu (Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi 608. Sokak No:4 Çankaya 06550 Ankara/Türkiye)
b) İhale ve Açık Eksiltme Tarihi ve saati : 24/10/2017 ( Salı Günü)- Saat :14:00

d) Alım Yapılacak Malzeme listesi

GRUP NO S.NO MALZEME VEYA HİZMET ADI VAN MİKTAR MUŞ MİKTAR BİTLİS MİKTAR HAKKARİ MİKTAR TOPLAM MİKTAR BİRİM
GRUP 1 )
ARMATÜR VE İGNİTÖR
1 70W.YB İg.Na.SODYUM BUHARLI İGN.ARMATÜR
(İGNİTÖR : ATEŞ. DEV. -ZAMAN AYARLI-165 V DA ATEŞLEME YAPABİLMELİ)
( BALAST : ISIL ANAHTARLI - BAKIR)
5000 3000 3000 1500 12.500 ADET
2 150W.YB İg.Na SOD.BUH.İGN. ARMATÜR
(İGNİTÖR : ATEŞ. DEV. -ZAMAN AYARLI-165 V DA ATEŞLEME YAPABİLMELİ)
( BALAST : ISIL ANAHTARLI - BAKIR)
4000 2000 2000 1500 9.500 ADET
3 250W.YB İg.Na.SOD.BUH.İGN. ARMATÜR
(İGNİTÖR : ATEŞ. DEV. -ZAMAN AYARLI -165 V DA ATEŞLEME YAPABİLMELİ)
( BALAST : ISIL ANAHTARLI - BAKIR)
2000 1000 1000 750 4.750 ADET
4 35-400W. İGNİTÖR (ATEŞ. DEV. - ZAMAN AYARLI - 165 V DA ATEŞLE YAPABİLMELİ) 1000 750 750 500 3.000 ADET

GRUP NO S.NO MALZEME VEYA HİZMET ADI VAN MİKTAR MUŞ MİKTAR BİTLİS MİKTAR HAKKARİ MİKTAR TOPLAM MİKTAR BİRİM
GRUP 2) SODYUM BUHARLI AMPUL 1 220 V. Y.B. 150 W. DIŞTAN ATEŞLEYİCİLİ SOD.BUH.LAM 4500 1000 1000 750 7.250 ADET
2 220 V. Y.B. 250 W. DIŞTAN ATEŞLEYİCİLİ SOD.BUH.LAM 2000 500 1500 1000 5.000 ADET
3 220 V. Y.B. 70 W. DIŞTAN ATEŞLEYİCİLİ SOD.BUH.LAM 5000 2000 3000 500 10.500 ADET
GRUP NO S.NO MALZEME VEYA HİZMET ADI VAN MİKTAR MUŞ MİKTAR BİTLİS MİKTAR HAKKARİ MİKTAR TOPLAM MİKTAR BİRİM
GRUP 3 ) ARMATÜR KOLU 1 ARMATÜR KOLU 8.000 5.000 4.500 3.750 21.250 ADET

GRUP NO S.NO MALZEME VEYA HİZMET ADI VAN MİKTAR MUŞ MİKTAR BİTLİS MİKTAR HAKKARİ MİKTAR TOPLAM MİKTAR BİRİM
GRUP 4 ) ZAMAN RÖLESİ 1 ASTRONOMİK ZAMAN RÖLESİ 300 150 150 200 800 ADET


4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler
İsteklilerin bu ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
4.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
4.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.4. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, (İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4. maddesinin (4.1) ve (4.2) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. )
4.5. Teklif edilen ürünlere ilişkin isteklinin, üretici olduğuna ya da satmaya yetkili olduğuna dair belge
4.6. İstekliler, tarafından teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda, son teklif verme tarihinden itibaren 90 gün geçerli “Geçici Teminat Mektubu” sunmak zorundadırlar. (Teyit yazısı bulunmalıdır.)
4.7. İstekliler, bankalar nezdindeki kullanılmayan nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif bedelinin % 6’sından az olmayacak şekil de ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış Banka Referans Mektubu sunmak zorundadırlar.
4.8. Bu ihalede isteklilerin, teklif edilen malın teknik şartnamelerinde yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlenmesi amacıyla teknik bilgilerin yer aldığı katalog, Garantili özellikler Listesi, Malzeme Listesi ile fotoğraf cinsinden aşağıda yazılı belgeleri, teklifleri ekinde CD ya da harici bellek ortamında sunmaları zorunludur.
(İş ortaklığında teknik bilgilerin yer aldığı katalog, Garantili özellikler Listesi, Malzeme Listesi ve açıklamaları içeren doküman, teklif edilen mal esas alınarak ve teklif edilen mala ilişkin olarak idari şartnamede yapılan düzenleme çerçevesinde; ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından sunulabilir.)
4.9. İstekliler tarafından teklif edilen bedelin % 90’ından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin son 5 (Beş) yılda alınmış iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
Bu ihalede ARMATÜR ALIMI İŞİ, SODYUM BUHARLI AMPUL ALIMI İŞİ, HER TÜRLÜ AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ VE AG/OG ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI İŞİ benzer iş olarak kabul edilecektir. (İş ortaklığı olarak teklif sunulması durumunda, ortaklardan birinin bu belgeyi sunması yeterlidir. )
(İlk ilan tarihinden geriye doğru son 5 yıl içinde geçici kabulü yapılmış olmalıdır. Geçici kabulü yapılmış ancak iş deneyim belgesi düzenlenmemiş işlerde Şirketimize belgelerin aslını göstermek kaydıyla, Şirketimizce “Aslı Gibidir” ibareli ve imzalı son hakediş iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir. Özel Şirketlere yapılan işlerde iş deneyim belgesi düzenlenmemiş olması halinde varsa sözleşme fotokopisi ve ekinde Mali Müşavir tarafından onaylı Fatura suretlerinin sunulması yeterlidir. Dağıtım Şirketlerinden alınacak bedel içeren ıslak imzalı referans yazıları iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir.)

4.10. Teklif Edilen ürünlere ait Kaliteye İlişkin Belgeler

TSE veya Eşdeğer Uluslararası Kalite Belgeleri
ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi Sistem Belgesi
Çevre yönetim sistemi belgesi ISO14001:2004
(CD ya da harici bellek ortamında sunulabileceği gibi fotokopi olarak da sunulabilir.)

4.11. Standart forma uygun teklif mektubu ve teklif cetveli

(İstekliler, Teklif Mektubu, Teklif Cetveli, Teminat Mektubu, Banka Referans Mektubu dışındaki istenilen diğer belgelerin aslını göstermek kaydıyla, Şirketimizce “Aslı Gibidir” ibareli ve imzalı belgeleri teklif ile birlikte sunabilirler.)
VEDAŞ, ihalenin değerlendirilmesi esnasında, gerekli görmesi durumunda teklif sahiplerinden başka kanıtlayıcı belgeler de isteyebilecektir.

5- İhalelere yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.
6- İhale dokümanları vedas.satinalma@hs03.kep.tr kayıtlı e-posta adresine ihaleye katılıma ilişkin niyet mektubu gönderen tüm firmalarla kayıtlı e-posta yoluyla paylaşılacaktır. Niyet mektubunda isteklinin ticari unvanı, hangi ihaleye katılmak istendiği, telefon, faks, e-posta ve kayıtlı e-posta adresi ile posta adresi yazılı olmalıdır.
7- Teklifler ihale saatine kadar Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Ankara Temsilciliği Satınalma Müdürlüğü’ne, (Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi 608. Sokak No:4 Çankaya 06550 Ankara/Türkiye) elden, kargo ya da iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebilir. Posta veya kargoda yaşanacak gecikmelerden Şirketimiz sorumlu değildir.
8- İstekliler, tekliflerini birim fiyat olarak vereceklerdir.
9-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
10- İstekliler, işin tamamına teklif verebileceği gibi, ihaleye çıkılan gruplardan birine ya da bir kaçına teklif verebilir. Ancak, istekliler grupta bulunan malzeme kalemlerinin tamamına teklif vermek zorundadır. ( Grup içerisinde kısmi teklif verilemez.)
11- DİĞER HUSUSLAR;
11.1- Bu ihalede değerlendirme toplam teklif bedeli üzerinden yapılacak olup, ekonomik açıdan en avantajlı teklif; her bir grup için teklif edilen toplam bedelin en düşük olanıdır.
11.2- Bu ihaleye, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen firmalar katılamazlar.
11.3- Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi olmayıp, ihale Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Satınalma Prosedürleri ve 25.05.2016 tarih ve 29722 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma Ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği ile 31.05.2017 tarih ve 30082 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma Ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR