Yazdır

ERDEMLİ BELEDİYE BŞK.

Asfalt satın alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00556063
Şehir : Mersin / Erdemli
Semt-Mahalle : MERKEZ MAH. / ERDEMLİ
Yayınlandığı Gazeteler

ÇAĞRI 01.03.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 30.03.2017 09:30
Niteliği, Türü, Miktarı : Erdemli Belediyesi Plent Altı Sıcak Karışım Asfalt (40000 TON)Temini İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhalenin Yapılacağı Yer : ERDEMLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Mah. Hal Cd. No:18 ERDEMLİ/MERSİN
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2017/79297
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

PLENT ALTI SICAK KARIŞIM ASFALT SATIN ALINACAKTIR

ERDEMLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜERDEMLİ BELEDİYESİ PLENT ALTI SICAK KARIŞIM ASFALT TEMİNİ İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/79297

1-İdarenin
a) Adresi : Merkez Mahallesi Hal Caddesi No:18 33730 ERDEMLİ/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3245151043 - 3245154128
c) Elektronik Posta Adresi : erdemli.belediyesi@mynet.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Erdemli Belediyesi Plent Altı Sıcak Karışım Asfalt (40000 TON)Temini İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : NAKLİYE İDAREYE AİT OLUP ASFALT MALZEME TESİSTEN(PLENT ALTI) ALINACAKTIR. (BKNZ. TEKNİK ŞARTNAME)
c) Teslim tarihi : İşe başlanılmasına müteakip 12 ay içerisinde teknik şartnamesine uygun şekilde/özelliklerde malzemeler; idarenin talepleri doğrultusunda idareye teslim edilecektir. (Bakınız Teknik Şartname)


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ERDEMLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Mah. Hal Cd. No:18 ERDEMLİ/MERSİN
b) Tarihi ve saati : 30.03.2017 - 09:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 350 TRY (Türk Lirası) karşılığı ERDEMLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Mah. Hal Cd. No:18 ERDEMLİ/MERSİN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ERDEMLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ MAH. HAL CAD. NO: 18 ERDEMLİ /MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR