Yazdır

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Araçlara lastik alımı ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00636217
Şehir : Bolu / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KÖROĞLU 15.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İşin Yapılacağı Yer : Destek Hizmetleri Müdürlüğü Lastik Ambarına
İhale Tarihi : 07.08.2017 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : Üç Kısımdan Oluşan Toplam Yetmiş Sekiz Kalemlik Mal Alım İşidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Kayıt No : 2017/347289
İhalenin Yapılacağı Yer : Büyük Cami Mah. İzzet Baysal Cad. No:95 Merkez/ Bolu

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

LASTİK SATIN ALINACAKTIR

BOLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Araçlara Lastik alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/347289

1-İdarenin
a) Adresi : AŞAĞI SOKU MAH ASFALTLAMA ŞANTİYESİ. NO:BİLA MERKEZ/BOLU
b) Telefon ve faks numarası : 4442658 - 3742153744
c) Elektronik Posta Adresi : malihizmetler@bolu.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Üç Kısımdan Oluşan Toplam Yetmiş Sekiz Kalemlik Mal Alım İşidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Destek Hizmetleri Müdürlüğü Lastik Ambarına
c) Teslim tarihi : İşin süresi idarenin isteği doğrultusunda talep edilen ölçü ve miktardaki lastikler 31.12.2017 tarihine kadar peyderpey teslim edilecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Büyük Cami Mah. İzzet Baysal Cad. No:95 Merkez/ Bolu
b) Tarihi ve saati : 07.08.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İhale kapsamındaki lastiklerin montajı yüklenici tarafından idarenin istediği tarihlerde ücretsiz olarak yapılacaktır. İdarenin talebi halinde, yüklenici idarenin göstereceği yerde gerekli ekipmanı (mobil yol yardım aracı) kurarak lastiklerin montajını ücretsiz olarak yapacaktır. İl dışından katılacak istekliler bolu ilinde faaliyet gösteren ve mobil yol yardım talebini karşılayabilecek bir firma ile anlaşmış olduğu noter tasdikli sözleşmeyi ihale dosyasına ekleyeceklerdir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekli ihale dosyasında teklif edilen lastiklerin resim ve açıklamalarını içeren katalog broşür vs. dokümanları sunacaktır. Broşür veya katalogda teklif edilen lastiklere ait desen açıklaması bulunacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bolu Belediye Başkanlığı İhale ve Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bolu Belediye Başkanlığı İhale ve Satın Alma İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR