Yazdır

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Araç lastiği alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00452655
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

ÖNCE VATAN 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 03.11.2016 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Peykhane Cad. No:10 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL
İhale Kayıt No : 2016/418329
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : Muhtelif Ebatlarda 655 Adet Kışlık Lastik ve 12 Adet Jeneratör Lastiği Alımı  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDEKİ 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ VE UMKE HİZMETLERİNDE KULLANILAN AMBULANS VE HİZMET ARAÇLARININ İHTİYACI OLAN LASTİK ALIM İŞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Müdürlüğümüz Bünyesindeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE Hizmetlerinde Kullanılan Ambulans ve Hizmet Araçlarının İhtiyacı Olan Lastik Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/418329

1-İdarenin

a) Adresi

:

Peykhane Caddesi NO:10 ÇEMBERLİTAŞ/ FATİH/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2124530730 - 2126383018

c) Elektronik Posta Adresi

:

ist.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Muhtelif Ebatlarda 655 Adet Kışlık Lastik ve 12 Adet Jeneratör Lastiği Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İstanbul Sağlık Müdürlüğü Bakırköy Bölge Deposu (E-5 Karayolu Üzeri Şirinevler Mevkii Çocuk Sitesi Karşısı Bakırköy /İSTANBUL)

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasından müteakip İdare tarafından Yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak İşe başlama talimatının tebliğinden itibaren lastikler İdarenin ihtiyacı doğrultusunda peyderpey veya toplu olarak mesai saatlerinde en son 10/12/2016 tarihine kadar teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Peykhane Cad. No:10 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

03.11.2016 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İstekliler teklifleri ile birlikte, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınmış Garanti Belgesi örneğini, teklif ile beraber sunulacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklifleri ile birlikte, teklif ettikleri lastiklerin özellikleri ve teknik bilgilerini içeren resimli orjinal ürün kataloğunu sunacaklardır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale döküman bedeli T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Defterdarlık İstanbul Kurumlar Döner Sermaye Saymanlığının Halk Bankası Cağaloğlu Şubesi TR 23 0001 2009 7580 0006 000 009 IBAN No'lu hesabına veya Fatih Mal Müdürlüğünün Ziraat Bankası Sultanhamam Şubesi TR 12 0001 0006 0700 0010 0063 93 IBAN No'lu hesabına yatırıldıktan sonra dekont ile birlikte İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Peykhane Cad. No:10 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL Tahakkuk ve Mali İşler Şubesi Satınalma Biriminden alınacaktır. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Tahakkuk ve Mali İşler Şubesi Satınalma Birimiadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR