Yazdır

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Anesteziyoloji ve reanimasyon ad 39 kalem tibbi malzeme alimi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00452902
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

SİVAS İRADE 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İşin Yapılacağı Yer : Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : 39 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhalenin Yapılacağı Yer : CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ODASI / SİVAS
İhale Kayıt No : 2016/418518
Muhammen Bedel : 50 TL
İhale Alt Birimi : Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
İhale Tarihi : 08.11.2016 10:00
İhale Türü : Mal Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD 39 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/418518

1-İdarenin

a) Adresi

:

Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 58140 SİVAS MERKEZ/SİVAS

b) Telefon ve faks numarası

:

3462580000/2115 - 3462580031

c) Elektronik Posta Adresi

:

hastanesat@cumhuriyet.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

39 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ / SİVAS

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 7 (yedi) aydır. Ancak iş en geç 30.06.2017 tarihini geçmeyecektir.Hastanemiz dilerse sözleşme aşamasında sipariş takvimini belirleme yetkisine sahiptir. Teslimat bölüm isteği doğrultusunda yapılacaktır.Bölümün ilgili firmaya sipariş vermesinden itibaren 15 (onbeş) takvim günü içeresinde teslimat gerçekleşmelidir.Teslim edilmediği takdirde idari şartname ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ODASI / SİVAS

b) Tarihi ve saati

:

08.11.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

a) İstekliler Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında teklif ettikleri ürünlerin T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu ve T.C.Sağlık Bakanlığı Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıt edildiğine ve onaylandığına dair belge ile teklif edilen her kalemin onaylanmış ürün (barkod) numarasını ve ayrıca distribütör ve/veya ana bayice alt bayilerin de (firmanın) UBB’de tanımlanmış olduğuna dair belgeyi teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna sunacaklardır.

b) SUT hükümlerinde kurum ödemesi olan ürünlerin (https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/pages/ubbBarkodSorgu.jsf) sitesinden alınan eşleşme evrakları teklif dosyasında sunulmalıdır. Sunulmayan kalemler ve eşleşmesi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği ve diğer mevzuat kapsamındaki ürünün SGK veya Sağlık Bakanlığı sisteminde eşleşmemesinden veya tanımlı olmamasından kaynaklı nedenlerle ürün için SGK/Medula sisteminden ödeme dönmez ise ürün bedeli ilgili firmaya ödenmeyecektir.


İstekliler sözleşmeye gelirken üzerlerinde kalan ürünlerin (farklı özelliklerinin olması durumunda -ebat,genişlik,uzunluk vs. bu ürünlere ait UBB kodlarını da açıklama kısmına ekleyerek) XML dosyasını da sözleşme evrakları ile birlikte getireceklerdir. Sözleşme aşamasında XML dosyasını getirmeyen firmalarla sözleşme imzalanmayacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) Teknik Şartnameye Cevap Metni: İstekliler teklif ettikleri ürünlere ilişkin olarak teknik şartnameye cevap metinlerini ihale zarfı içerisinde ihale komisyonuna sunacaklardır.

b) Menşei Listesi : İstekliler teklif ettikleri ürünlerin menşeini (yerli/yabancı) gösterir listeyi teklifleri ile birlikte ihale komisyonuna sunacaklardır.

c) Numune Teslim Tutanağı: İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait numunelerini ihaleden önce ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD''na tutanak karşılığı teslim edecekler ve teslim ettiklerine dair tutanağı teklif zarfının içerisinde ihale komisyonuna sunacaklardır. Numunelerini kargo veya posta yoluyla gönderen firmalar numune teslim tutanaklarını zarfın içerisine koyacaklar, numunelerin tesliminin yapılıp yapılmadığı ilgili birimden sorgulanacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye Satınalma Müdürlüğü / SİVAS adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR