Yazdır

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ SAĞ.UYG.ARAŞ.MERK.BRM.

Anestezi ve reanimasyon sarf malzemeleri alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00451394
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

SONHABER 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Kayıt No : 2016/406192
İhalenin Yapılacağı Yer : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağ.Uyg.ve Arş. Merkezi (Hastane) Birimi Satınalma Birimi Meşelik/ESKİŞEHİR
İhale Tarihi : 08.11.2016 11:30
Niteliği, Türü, Miktarı : ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON SARF MALZEMELERİ 70 KALEM Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İşin Yapılacağı Yer : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Depoları
İhale Türü : Mal Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (HASTANE) BİRİMİ

ANESTEZİ VE REANİMASYON SARF MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/406192

1-İdarenin

a) Adresi

:

BÜYÜKDERE MAHALLESI MESELIK MEVKII 26480 MEŞELİK ESKİŞEHİR MERKEZ/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2222392979/1007-1063 - 2222391477

c) Elektronik Posta Adresi

:

tfdssatal@ogu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON SARF MALZEMELERİ 70 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Depoları

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ilk teslimat 15 GÜNDE, geri kalanı siparişlerde belirtilen süreler içerisinde peyder pey teslim edilecektir. İdare uygun gördüğü hallerde sözleşmenin bitim tarihi olan 31.12.2017 tarihini geçmemek üzere malın teslim süresini uzatma veya teslim takvimini/şeklini değiştirme yetkisine sahiptir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağ.Uyg.ve Arş. Merkezi (Hastane) Birimi Satınalma Birimi Meşelik/ESKİŞEHİR

b) Tarihi ve saati

:

08.11.2016 - 11:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

• İstekliler ve isteklilerce teklif edilecek tıbbi cihazlar, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) kayıtlı ve onaylanmış olmalıdır. Bu belgeler internet çıktısı olarak sunulabilir.
• Firmalar teklif ettikleri ürünlerin UBB numarasını, üretici ve/veya ithalatçı firma kayıt numarasını, bayiler ise ayrıca bayi tanımlayıcı numaralarını teklif mektuplarında ya da ayrı bir listede ihale sıra numaraları ile birlikte sunacaklardır.
• Ayrıca firmalar teklif vermiş oldukları kalemlere ait fiyatlarını Kik İhale Bildirim Yazılımı üzerinden hazırlayarak , bu yazılımdan alacakları XML uzantılı dosyayı CD ye yükleyerek sunacaklardır.

** FİRMANIN TEKLİF ETTİĞİ ÜRÜNÜN, SGK TARAFINDAN YAYINLANMIŞ OLAN EŞLEŞTİRME LİSTESİNDE SUT KARŞILIĞI OLMALI VE BUNU İHALE DOSYASINDA SUNMALIDIR. (EK-3B1 listesinde olanlar hariç)

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Demo yapılması, teknik şartnamelerde numune, katalog, fotoğraf vb. istenilmesi halinde istekliler istenilen süre içerisinde yerine getirmek zorundadırlar. İstenilen süre içerisinde demo yapmayan, numune, katalog vb. ihale saatine kadar teslim etmeyen ve teknik şartname hükümlerine uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağ.Uyg.ve Arş. Merkezi (Hastane) Birimi Satınalma Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağ.Uyg.ve Arş. Merkezi (Hastane) Birimi Satınalma Birimi Meşelik/ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR