Yazdır

MUĞLA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt ve kalorifer yakıtı alıncaktır.

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00449509
Şehir : Muğla
Yayınlandığı Gazeteler

MUĞLA HABER 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü-Emir Beyazıt Mah. Cumhuriyet Cad. No:4/3 Menteşe MUĞLA
İhale Tarihi : 07.11.2016 11:00
Niteliği, Türü, Miktarı : Benzin-7.350 Lt. Motorin (diğer) 75.700 Lt. Kalorifer Yakıtı 20.000 Kg  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/402989
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

AKARYAKIT, KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

MUĞLA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARIMIZIN AKARYAKIT ve KALORİFER YAKITI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/402989

1-İdarenin

a) Adresi

:

Emirbeyazit Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 4/3 48000 Marmaris Bulvarı MUĞLA MERKEZ/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası

:

2522141240 - 2522143157

c) Elektronik Posta Adresi

:

mugla@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Benzin-7.350 Lt. Motorin (diğer) 75.700 Lt. Kalorifer Yakıtı 20.000 Kg
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Kalorifer yakıtı: Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Fethiye Belediyesi Huzurevi Müdürlüğü Benzin ve Motorin (diğer) : Müdürlüğümüz ve bağlı Kuruluşların hizmet araçlarına ihtiyaca binaen.

c) Teslim tarihi

:

Müdürlüğümüz taşıtlarının İl içi ve İl dışına yapacakları seyahatlerde akaryakıt ihtiyacı olduğu zaman, yüklenici firmanın bağlı olduğu ana dağıtım şirketinin akaryakıt istasyonlarından ATC marifetiyle akaryakıt alımı gerçekleştirilecektir. Alımı yapılacak akaryakıt ürünleri yüklenici tarafından Müdürlüğümüz, Müdürlüğümüze bağlı kurum ve kuruluşlarının sözleşme sonrasında verilecek listede belirtilen adreslerde bulunan yakıt tanklarına yerinde teslim edilecek ve bu iş için ayrıca nakliye ödenmeyecektir. Kalorifer Yakıtı, idarece belirlenen ihtiyaca göre istenilen miktarda yazılı (fax veya e-mail) veya şifai talep doğrultusunda partiler halinde alınarak kabulü yapılacaktır. Şifai talepler yüklenicinin istemesi durumunda yazılı olarak da yapılacaktır. İdare tarafından talep edilen Kalorifer Yakıtı, en geç 5 (beş) gün içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü-Emir Beyazıt Mah. Cumhuriyet Cad. No:4/3 Menteşe MUĞLA

b) Tarihi ve saati

:

07.11.2016 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli firma EPDK’dan almış olduğu bayilik lisans belgesinin aslını ve noterden tasdikli suretini, ihaleye katılacak olan Akaryakıt Pompa Satış İstasyonları herhangi bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama şirketinden ihale yapılacağı yıl içerisinde almış olduğu Akaryakıt Pompa Satış İstasyonu Bayilik belgesi ve Akaryakıt İstasyon İşletme Ruhsatının Noter tasdikli suretini veya aslını teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise EPDK’dan alınan Akaryakıt Dağıtım Şirketi olduğunu gösterir belge. Akaryakıt dağıtım ve pazarlama bayisi ise EPDK’dan alınmış Bayilik lisansı, bayisi olduğu kuruluşa ait EPDK’dan alınmış Akaryakıt Dağıtım Kuruluşu olduğunu gösterir belge, ayrıca istasyonlu bayilik lisansı olmalıdır.

Akaryakıt dağıtım firmasından alınan yetkili satıcı belgesi.

Muğla ili sınırları içerisinde akaryakıt istasyonu bulunmayan istekli ihale teklif zarfında diğer akaryakıt dağıtım şirketlerinden alınacak taahhüt belgesiyle ihaleye katılabileceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde yapılmış akaryakıt dağıtım ve satış işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 5 (beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü-Emir Beyazıt Mah. Cumhuriyet Cad. No:4/3 Menteşe MUĞLA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü-Emir Beyazıt Mah. Cumhuriyet Cad. No:4/3 Menteşe MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.

Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

Çocuk Destek Merkezi - Şükrü Bircan Kürek Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

Huzurevi Müdürlüğü-Abide-H.Nuri Öncüer Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi-Muğla Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

Huzurevi Müdürlüğü-Fethiye Belediyesi Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi- Fethiye Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

Yetiştirme Yurdu-Fethiye-Erkek Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

Kadın Konukevi-Fethiye Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

Sosyal Hizmet Merkezi-Köyceğiz Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

Sosyal Hizmet Merkezi-Menteşe Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

Sosyal Hizmet Merkezi Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi- Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR