ALAÇAM BELEDİYE BŞK.

Akaryakıt ve kalorifer yakıtı alım ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00447905
Şehir : Samsun
Yayınlandığı Gazeteler

ALAÇAM''IN SESİ 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Alt Birimi
:
MAKİNE İKMAL,BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2016/406229
Niteliği, Türü, Miktarı
:
200000 Litre Motorin,10000 Litre Kurşunsuz Benzin,10000 Litre LPG Otogaz,10000 Kilogram Kalorifer Yakıtı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Motorin Belediye Garajı Akaryakıt Tankı, Kalorifer Yakıtı Hizmet Binası Kalorifer Yakıtı Tankı, Benzin ve LPG Otogaz yüklenicinin pompasından Belediyenin düzenleyeceği fiş karşılığında Akaryakıt İstasyonundan alınacaktır.
İhale Tarihi
:
17.11.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Alaçam Belediyesi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

200000 LİTRE MOTORİN,10000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN,10000 LİTRE LPG OTOGAZ,10000 KİLOGRAM KALORİFER YAKITI

ALAÇAM BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL,BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

200000 Litre Motorin,10000 Litre Kurşunsuz Benzin,10000 Litre LPG Otogaz,10000 Kilogram Kalorifer Yakıtı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/406229

1-İdarenin

a) Adresi

:

YENİCAMİ MAHALLESİ BELEDİYE CADDESİ 1 55800 ALAÇAM/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası

:

3626220002 - 3626220230

c) Elektronik Posta Adresi

:

yasam150@mynet.com.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

200000 Litre Motorin,10000 Litre Kurşunsuz Benzin,10000 Litre LPG Otogaz,10000 Kilogram Kalorifer Yakıtı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Motorin Belediye Garajı Akaryakıt Tankı, Kalorifer Yakıtı Hizmet Binası Kalorifer Yakıtı Tankı, Benzin ve LPG Otogaz yüklenicinin pompasından Belediyenin düzenleyeceği fiş karşılığında Akaryakıt İstasyonundan alınacaktır.

c) Teslim tarihleri

:

01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arası motorin Belediyemiz akaryakıt tankına, kalorifer yakıtı Belediyemiz hizmet binası kalorifer yakıtı tankına, kurşunsuz benzin ve LPG otogaz Belediyenin vermiş olduğu fiş karşılığında yüklenicinin pompasından alınacaktır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Alaçam Belediyesi Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

17.11.2016 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu veya bayii ise EPDK'dan alınmış dağıtıcı veya bayilik lisansını sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malıbelgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak akaryakıt ürünleri ve kalorifer yakıtı satışı ile ilgili işler kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Alaçam Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Alaçam Belediyesi Hizmet Binası Akaryakıt ve Kalorifer Yakıtı Alımı İhale Komisyonu Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

BAĞLI İLANLAR
 • Akaryakıt ve kalorifer yakıtı alım ihalesi
   
  Samsun -ALAÇAM BELEDİYE BŞK.
  • Akaryakıt ve kalorifer yakıtı alım ihalesi
    
   ALAÇAM BELEDİYE BŞK. - Samsun
   BİK İlan No Şehir
   ILN00447905 Samsun
   İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
   İhale Alt Birimi
   MAKİNE İKMAL,BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
   İhale Kayıt No
   2016/406229
   Niteliği, Türü, Miktarı
   200000 Litre Motorin,10000 Litre Kurşunsuz Benzin,10000 Litre LPG Otogaz,10000 Kilogram Kalorifer Yakıtı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
   İşin Yapılacağı Yer
   Motorin Belediye Garajı Akaryakıt Tankı, Kalorifer Yakıtı Hizmet Binası Kalorifer Yakıtı Tankı, Benzin ve LPG Otogaz yüklenicinin pompasından Belediyenin düzenleyeceği fiş karşılığında Akaryakıt İstasyonundan alınacaktır
   İhale Tarihi
   17.11.2016 14:00
   İhalenin Yapılacağı Yer
   Alaçam Belediyesi Toplantı Salonu
   İhale Usulü
   4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
   İhale Türü
   Mal Alımı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR