ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt ürünleri alımı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00683963
Şehir : Muğla / Ortaca
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEYEGE HABER 27.10.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2017/530601
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
210.000 Litre Motorin, 50.000 Litre Motorin (Diğer) ve 13.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (95 Oktan) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.11.2017 15:00
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2018 MALİ YILI AKARYAKIT ÜRÜNLERİ
ORTACA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Mali Yılı Akaryakıt Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/530601

1-İdarenin
a) Adresi : Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı 105 48600 ORTACA/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522825049 - 2522825016
c) Elektronik Posta Adresi : info@ortaca.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 210.000 Litre Motorin, 50.000 Litre Motorin (Diğer) ve 13.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (95 Oktan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (95 Oktan), yüklenicinin akaryakıt perakende satış istasyonu pompasından fiş karşılığı idareye ait araçlara teslim edilecektir. Ayrıca Motorin ve Motorin (Diğer); yüklenici tarafından idarenin ihtiyacına göre akaryakıt tankeri ile Belediye Kademe ve Araç Parkı akaryakıt deposuna veya araçlara fiş karşılığı teslim edecektir.
c) Teslim tarihleri : 2018 mali yılında sözleşmenin imzalanıp iş başlama talimatının yükleniciye tebliğ edilmesine müteakip teslimat başlayacak, 31.12.2018 tarihine kadar ihtiyaçlar nispetinde peyder pey alınacaktır. Alımlar idarenin ihtiyacına göre haftanın muhtelif günlerinde yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ortaca Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 17.11.2017 - 15:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise; akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun dağıtıcı lisansının aslı veya noter tasdikli örneğini ibraz etmek zorundadır.
b) İstekli akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu bayisi ise; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun bayilik lisansının aslı veya noter tasdikli örneğini veya bu belgeyi almaya hak kazandığına dair EPDK tarafından verilen belgeyi ibraz etmek zorundadır.
c) Yüklenici firma Akaryakıt nakliyesini kendisi yapacak ise Karayolları Taşıma Yönetmeliğine göre yüklenici firmanın K1 veya K2 Taşıma Yetki Belgesini; dışarıdan temin edeceği tankerler ile yapacak ise K1 yetki belgesine sahip bir nakliye firması ile sözleşme yapacak ve bu sözleşmenin aslını veya noter tasdikli suretini ve ‘‘Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’’ gereğince istihdam ettirdiği SRC 5 belgesine sahip tanker şoförüne ait belgeyi teklif dosyasında sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekliler akaryakıt ürünlerinin TSE Standartlarına uygunluk belgelerini veya TÜPRAŞ Spesifikasyonlarına uygunluk belgelerini teklif zarfları içerisinde sunacaklardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar esas alınacaktır.
İstekliler akaryakıt satış istasyonları ile Ortaca Belediyesi Kademe ve Araç Parkı arasındaki mesafeye ait bilgileri Ortaca Belediyesi’nden alacağı resmi onaylı yazı ile teyit edecek ve teklifleri dahilinde sunacaklardır. Fiyat dışı unsurlarda; km. cinsinden akaryakıt istasyonunun idareye uzaklığı idarece belirlenen 0.0020 katsayısı ile çarpılarak teklif birim fiyatı etkileyecek katsayı bulunacak ve bu katsayı uygun bedelin tespitinde kullanılacaktır.
UYGUN BEDELİN TESPİTİNDE AŞAĞIDAKİ FORMÜL ESAS ALINACAKTIR.
A= Değerlendirmeye esas birim fiyatı
B= Teklif edilen birim fiyatı
C= Akaryakıt istasyonunun km. cinsinden idareye uzaklığı
D= Mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetinin her bir km. için arttıran katsayı. Akaryakıt istasyonuna gidilerek akaryakıt alacak olan araçların 1 km. mesafede harcayacak oldukları ortalama yakıt miktarının 0,13 litre, yakıt depolarının 65 litre olduğu kabul edilmiştir. (D)= 0,13/65 Bu katsayı 0,0020 hesaplanmıştır.
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (95 Oktan) akaryakıt cinsi için A= B*((C*D)+1 formülü kullanılarak ihale dökümanında mevcut bulunan Uygun Bedel Tespit Hesap Tablosu doldurulacak ve teklif zarfı içerisine konulacaktır. Bu hesap tablosunu koymayan isteklilerin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ortaca Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atatürk Mah. Atatürk Bul. No:105 48600 Ortaca/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR